(1)
Didukh, Y.; Chorney, I.; Budzhak, V.; Vasheniak, I.; Bezsmertna, O.; Gleb, R.; Nyporko, S. Rare Shady Chasmophytic Habitat Communities (8210) in Ukraine. Hacquetia 2023, 22.