[1]
Didukh, Y., Chorney, I., Budzhak, V., Vasheniak, I., Bezsmertna, O., Gleb, R. and Nyporko, S. 2023. Rare shady chasmophytic habitat communities (8210) in Ukraine. Hacquetia. 22, 2 (Apr. 2023).