Scirpus georgianus Harper – nova vrsta v slovenski flori in značilna vrsta asociacije Dactylorhizo majalis-Scirpetum georgiani ass.nova

Igor Zelnik

Povzetek

Na območju Krakovskega gozda (v bližini Kostanjevice, Malenc, krakovskega pragozda) smo našli za Slovenijo novo vrsto Scirpus georgianus Harper, ki izhaja iz Severne Amerike; po preučitvi sestojev pa smo opisali tudi novo združbo Dactylorhizo majalis-Scirpetum georgiani ass. nova. Od ostalih dveh vrst iz rodu Scirpus L., sekcije Scirpus (S. sylvaticus L. in S. radicans Schkuhr), se vrsta na prvi pogled loči po značilnem socvetju; izdelan je bil tudi nov ključ za rod Scirpus L. Vrsta uspeva na mokrotnih travnikih, kjer ponekod gradi večje sestoje in na presvetlitvah v močvirnih gozdovih. Na podlagi specifičnosti ekoloških razmer rastišč in multivariatnih analiz smo te sestoje uvrstili v svojo združbo, ki smo jo poimenovali Dactylorhizo majalis-Scirpetum georgiani. Ta združba uspeva na bolj suhih rastiščih kot podobna združba Scirpetum sylvatici Rałski 1931.

Ključne besede

Dactylorhizo majalis-Scirpetum georgiani, Scirpus, fitocenologija, flora, ekologija, mokrotni travniki, Slovenija

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Braun-Blanquet, J. (1964): Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. Springer Verlag, Wien, 865 pp.

Čarni, A. (1995): Staudenfluren- und Ufervegetation (Verbände Filipendulion Segal 1966 und Senecion fluviatilis R. Tx 1967) im Krško- Becken. Biološki vestnik 40, 3–4: 71–85.

DeFilipps, R. A. (1980): Scirpus. In: Tutin, T. G., Heywood, V. H., Burges, N. A., Moore, D. M., Valentine, D. H., Walters, S. M. & Webb, D. A. (eds.): Flora europaea. Vol. 5., Cambridge University Press, pp. 277–280.

Dierschke, H. (1994): Pflanzensoziologie: Grundlagen und Methoden. Ulmer Verlag, Stuttgart, 684 pp.

Fournier, P. (1990): Les Quatre Flores de France. Lechevalier, Paris, pp. 121–125.

Gams, I. (1962): Klima Krške kotline. In: Gams, I., Savnik, R. (ur.): Dolenjska zemlja in ljudje. Dolenjska založba, Novo mesto, pp. 68–91.

Horvatić, S. (1939): Splošna primerjava vegetacije nižinskih travnikov Slovenije z ono Hrvatske in Slavonije. Zbornik prirodoslov. društva 1: 40–43.

Kiffe, K. (1998): Scirpus L. s. str. (Cyperaceae). In: Wisskirchen, R. & Häupler, H. (ed.): Standardliste der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. Eugen Ulmer, Stuttgart, pp. 463–464.

Košir, P. & Marinček, L. (1999): Predhodno poročilo o raziskavah javorjevih gozdov v Sloveniji. Acta biologica Slovenica 42 (3): 53–58.

Lambinon, J., De Langhe, J., Delvosalle, L. & Duvigneaud, J. (1992): Nouvelle flore de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du

Nord de la France et des Régions voisines. Quatrième ed., Patrimoine, Jardin botanique national de Belgique, Meise, pp. 777–779.

Marinček, L. & Marinšek, A. (2003): Vegetacija pragozda Ravna gora. Hacquetia (2) 1: 53–70.

Marinček, L., Čarni, A., Babij, V., Čušin, B., Hren, B., Jarnjak, M., Košir, P., Marinšek, A., Šilc, U. & Zelnik, I. (2003a): Vegetacijska karta gozdnih

združb 1 : 50.000 – list Novo mesto. ZRC SAZU, Ljubljana.

Marinček, L., Čarni, A., Košir, P., Marinšek, A., Šilc, U. & Zelnik, I. (2003b): Komentar k vegetacijski karti gozdnih združb 1 : 50.000 – list Novo mesto. ZRC SAZU, Ljubljana.

Martinčič A., Wraber, T., Jogan, N., Ravnik, V., Podobnik, A., Turk, B. & Vreš, B. 1999: Mala Flora Slovenije. Ljubljana, Tehniška Založba Slovenije: 845 pp.

Mucina, L., Grabherr, G. & Ellmauer, T. (ed.) (1993): Die Pflanzengesellschaften Österreichs. Fischer Verlag, Jena, Stuttgart.

Oberdorfer, E. (1994): Pflanzensoziologische Exkursionsflora. 7. Auflage, Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart, 1050 pp.

Ogrin, D. (1996): Podnebni tipi v Sloveniji. Geografski vestnik 68: 39–56.

Pignatti, S. (1982): Flora d’Italia. Vol. 3. Edagricole, Bologna, pp. 677–678.

Pleničar, M. & Premru, U. (1977): Osnovna geološka karta 1: 100.000. List 33–79 Novo mesto. Zvezni geološki zavod, Beograd, 61 pp.

Podani, J. (2001): SYN-TAX-2000. Computer Programs for Data Analysis in Ecology and Systematics. Scientia Publishing, Budapest.

Schuyler, A. E. (1967): A Taxonomic Revision of North American Leafy Species of Scirpus. Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 119: 295–323.

Seliškar, A. (1993): Vegetacija poplavnega območja Jovsi ob reki Sotli. Hladnikia 1: 35–46.

Šilc, U. (2003): Plevelna vegetacija podrazreda Violenea arvensis Hüppe & Hofmeister ex Jarolímek & al. 1997 v jugovzhodni Sloveniji. Ph. D. Thesis, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 147 pp.

Šilc, U. 2003: Vegetation of the class Salicetea purpureae in Dolenjska (SE Slovenia). Fitosociologia, 40 (2): 3–27.

van der Maarel, E. (1979): Transformation of Cover- abundance Values in Phytosociology and its Effects on Community Similarity. Vegetatio 39:

–114.

Weber, H. E., Moravec, J. & Theurillat, J.-P. (2000): International Code of Phytosociological Nomenclature. 3rd edition. J. Vegetation Science (11) 5: 739–768.

Westhoff, V. & Maarel, E. van der (1973): The Braun-Blanquet Approach. In: Whittaker, R. H. (ed.) Ordination and Classification of Communities. 2nd edition, Dr. W. Junk Publishers, The Hague, pp. 617–726.

Whittemore, A. T. & Schuyler A. E. (2002): Scirpus. In: Flora of North America. Vol. 23, Oxford University Press, pp: 8–22.

Wraber, M. (1969): Pflanzengeographische Stellung und Gliederung Sloweniens. Vegetatio (17) 1–6: 176–199.

Zelnik, I. (2002): Georgijski sitec (Scirpus georgianus Harper) – nova naturalizirana vrsta v Sloveniji. In: Flora in vegetacija v spreminjajočem se okolju. Simpozij, Maribor, 14.–15.11.2002.

Zelnik, I. (2003): Fitocenološki opis vlažnih travnikov jugovzhodne Slovenije. M. Sc. Thesis, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 180 pp.

Zupan, M. (1996): Pedološka karta 3124 – list Kostanjevica. In: Lobnik, F. (ed.) Pedološka karta Slovenije 1: 25.000. Biotehniška fakulteta, Agronomija, Center za pedologijo in varstvo okolja, Ljubljana.

Zupančič, B. (1996): Klimatografija Slovenije. Količina padavin: obdobje 1961–1990. Hidrometerološki zavod Slovenije, Ljubljana, 366 pp.

Zupančič, M., Marinček, L., Seliškar, A. & Puncer, I. (1987): Consideration on the Phytogeographic Division of Slovenia. Biogeographia 13: 89–98.
Avtorske pravice (c) 2019 Hacquetia

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Hacquetia   http://www.degruyter.com/view/j/hacq   urban@zrc-sazu.si

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.