Dve novi združbi visokih steblik z dominantnima vrstama Laserpitium siler in Grafia golaka v jugovzhodnih Alpah (severovzhodna Italija, zahodna Slovenija)

Igor Dakskobler, Livio Poldini

Povzetek

Opisujemo dve novi združbi visokih steblik v Jugovzhodnih Alpah, Centaureo julici-Laserpitietum sileris in Laserpitio sileri-Grafietum golakae. Obe sta dolgotrajen sukcesijski stadij pri zaraščanju nekdanjih in že več kot 50 let opuščenih senožeti v altimontasnkem in subalpinskem pasu južnih in jugozahodnih Julijskih Alp (vključno z Julijskimi Predalpami) in deloma tudi Karnijskih Alp. V sukcesijskem nizu, v katerem je potencialno naravna vegetacija na strmih prisojnih apnenčastih (redkeje dolomitnih) pobočjih altimontansko-subalpinski ilirski bukov gozd (Dentario pentaphylli-Fagetum, Ranunculo platanifolii-Fagetum, Polysticho lonchitis-Fagetum), vrsti Laserpitium siler in (ali) Grafia golaka tudi zaradi svojega močnega alelopatskega potenciala delujeta zaviralno in je zato zaraščanje s smreko in nekaterimi listavci počasno in postopno.

Ključne besede

Laserpitium siler, Grafia golaka, sinsistematika, sindinamika, Julijske Alpe, Karnijske Alpe, Slovenija, Italija, Natura 2000.

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Aeschimann, D., Lauber, K., Moser, D. M. & Theurillat, J.-P. 2004 a: Flora alpina. Bd. 1: Lycopodiaceae-Apiaceae. Haupt Verlag, Bern, Stuttgart, Wien, 1159 pp.

Aeschimann, D., Lauber, K., Moser, D. M. & Theurillat, J.-P. 2004 b: Flora alpina. Bd. 2: Gentianaceae-Orchidaceae. Haupt Verlag, Bern, Stuttgart, Wien, 1188 pp.

Aeschimann, D., Lauber, K., Moser, D. M. & Theurillat, J.-P. 2004 c: Flora alpina. Bd. 3: Register. Haupt Verlag, Bern, Stuttgart, Wien, 322 pp.

Braun-Blanquet, J. 1964: Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. 3. Auflage. Springer, Wien – New York, 865 pp.

Čarni, A. 1997: Syntaxonomy of the Trifolio-Geranietea (Saum Vegetation) in Slovenia. Folia Geobotanica et Phytotaxonomica 32: 207– 219.

Čarni, A. 2005: Trifolio-Geranietea vegetations in south and southeast Europe. Acta Botanica Gallica 152: 483–496.

Čarni, A. 2007: Vegetation of forest fringes on shallow dolomite bedrock in Central Slovenia. Collection of papers devoted to academician Kiril Micevski on the occasion of the 80 years of his bearth. Macedonian Academy of Science and Arts, Skopje, pp. 237–248.

Čarni, A., Franjić, J., Šilc, U., Škvorc, Ž. 2005: Floristical, ecological and structural diversity of vegetation of forest fringes of the Northern Croatia along a climatic gradient. Phyton (Horn) 45 (2): 287–303.

Čušin, B. 2006: Rastlinstvo Breginjskega kota. Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 198 pp.

Dakskobler, I. 2003: Pioneer spruce stands above the actual (anthropogenic) upper forest line in the southern Julian Alps (an example from the upper Bača Valley). Hacquetia 2 (1): 19–37.

Dakskobler, I., Vreš, B. Anderle, B. 2007: Novosti v Flori slovenskega dela Julijskih Alp. Novelties of flora in the Slovenian part of the Julian Alps. Razprave 4. razreda SAZU 48 (2): 139–192.

Ewald, J. 1996: Graslahner – Rasengesellschaften in der montanen Waldstufe der Tegernseer Kalkalpen. Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft (München) 66/67: 115–133.

Gils van, H., Kaysers, E.& Launspach, W. 1975: Saumgesellschaften im klimazonalen Bereich des Ostryo-Carpinion orientalis. Vegetatio 31 (1): 47–64.

Gobbo, G. & Poldini, L. 2005: La diversità floristica del parco delle Prealpi Giulie. Atlante corologico. Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Biologia, Trieste, 364 pp.

Grabherr, G., Greimler, J. & Mucina, L. 1993: Seslerietea albicantis. In: Grabherr, G. & Mucina L.(eds.): Die Pflanzengesellschaften Österreichs. Teil II: Natürliche waldfreie Vegetation, Gustav Fischer Verlag, Jena - Stuttgart - New York, pp. 402–446.

Jarvis A., Reuter, H. I., Nelson, A., Guevara, E. 2008: Hole-filled seamless SRTM data V4. International Centre for Tropical Agriculture

(CIAT), available from http://srtm.csi.cgiar.org.

Kaligarič, M. 1997: Rastlinstvo Primorskega krasa in Slovenske Istre: travniki in pašniki. Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije Koper (Annales majora), Koper, 111 pp.

Kaligarič, M. & Poldini, L. 1997: Nuovi contributi per una tipologia fitosociologica delle praterie magre (Scorzoneretalia villosae H-ić 1975) del Carso nordadriatico. Gortania 19: 119–148.

Kaligarič, M., Meister, M. H., Škornik, S., Šajna, N., Kramberger B. & Bolhàr-Nordenkampf, H. R. 2011: Grassland succesion is mediated by umbelliferous colonizers showing allelopathic potential. Plant Biosystems 145 (3): 688–698.

Maarel van der, E. 1979: Transformation of cover- abundance values in phytosociology and its effects on community similarity. Vegetatio 39 (2): 97–114.

Martinčič, A. 2003: Seznam listnatih mahov (Bryopsida) Slovenije. Hacquetia 2 (1): 91–166.

Martinčič, A., Wraber, T., Jogan, N., Podobnik, A., Turk, B., Vreš, B., Ravnik, V., Frajman, B., Strgulc Krajšek, S., Trčak, B., Bačič, T., Fischer,

M. A., Eler, K. & Surina, B. 2007: Mala flora Slovenije. Ključ za določanje praprotnic in semenk. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 967 pp.

Oberdorfer, E. 1978: Carici rupestris-Kobresietea bellardii Ohba 74. In: Oberdorfer, E. (ed.): Süddeutsche Pflanzengesellschaften, Teil II, 2. Aufl., Gustav Fischer Verlag, Stuttgart - New York, pp. 181–203.

Pedrotti, F. 1970: Tre nuove associazioni erbacee di substrati calcarei in Trentino. Studi Trentini di Scienze Naturali, Sezione Biologica (Trento) 47 (2): 252–263.

Podani, J. 2001: SYN-TAX 2000. Computer Programs for Data Analysis in Ecology and Systematics. User's Manual, Budapest, 53 pp.

Poldini, L. 1991: Atlante corologico delle piante vascolari nel Friuli-Venezia Giulia. Inventario floristico regionale. Regione Autonomo Friuli-

Venezia Giulia & Università di Trieste, Udine, 898 pp.

Poldini, L. 2003: Einige neue Saumgesellschaften aus dem Voralpenraum Friauls (NO Italien). In: Čarni, A. & Šuštar, B. (eds.): International symposium on vegetation in SE Europe. Otočec 2003. Abstract book, Otočec, pp. 7.

Seliškar, T., Vreš, B. & Seliškar, A. 2003: FloVegSi 2.0. Računalniški program za urejanje in analizo bioloških podatkov. Biološki inštitut ZRC

SAZU, Ljubljana.

Šilc, U. & Čarni, A. 2012: Conspectus of vegetation syntaxa in Slovenia. Hacquetia 11(1): 113–164.

Wraber, T. 1990: Sto znamenitih rastlin na Slovenskem. Prešernova družba, Ljubljana, 239 pp.
Avtorske pravice (c) 2019 Hacquetia

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Hacquetia   http://www.degruyter.com/view/j/hacq   urban@zrc-sazu.si

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.