Vol 90, No 1 (2018)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Foreword/Predgovor

Andrej Kranjc PDF
Erare humanum est ali Karosch ni krš: ob 240. obletnici izida Oriktografije Kranjske

Articles/članki

Igor Bahar PDF
Kras Frmilske doline v Krajinskem parku Boč-Donačka gora // Karst of Frmile Valley in the Landscape Park Boč-Donačka Gora

Kristina Jerman, Ksenija Vodeb PDF
Družbeni vplivi prireditev v Mestni občini Koper // Social impacts of events in Municipality of Koper

Renata Mavri PDF
Priporočila za trajnostno načrtovanje rekreacije na prostem v zavarovanih območjih Slovenije // Recommendations for sustainable planning of outdoor recreation in the protected areas in Slovenia

Matjaž Geršič, Matej Gabrovec, Žiga Zwitter PDF
Primerjava kulturne pokrajine Hraških listnekov in tamkajšnjega kmetovanja v prvi polovici 19. stoletja in danes // Comparing the cultural landscape of Hraški listneki and farming there in the first half of the nineteenth century and today

Matej Lipar PDF
Celostni pristop k preučevanju kvartarnih eolskih kalkarenitov za poznavanje pretekle spremenljivosti podnebja // A combined approach to the study of Quaternary aeolian calcarenites for understanding the palaeoclimate

Mojca Foški, Nataša Đurić, Katja Tič, Mihaela Triglav Čekada PDF
Primerjalna analiza modelov pokrovnosti in rabe zemljišč v izbranih državah // Comparative analysis of land cover and land use models in selected countries

Rok Ciglič PDF
Assessing the impact of input data incongruity in selected quantitative methods for modelling natural landscape typologies / Preverjanje vpliva nesmiselnosti vhodnih podatkov pri izbranih kvantitativnih metodah za modeliranje naravnopokrajinskih tipizacij

Literature/književnost

  PDF
Književnost // Literature

Chronicle/kronika

  PDF
Kronika // Chronicle

Meetings/zborovanja

  PDF
Zborovanja // Meetings

Reports/poročila

  PDF
Poročila // Reports