Submissions

Online Submissions

Already have a Username/Password for Geografski vestnik?
Go to Login

Need a Username/Password?
Go to Registration

Registration and login are required to submit items online and to check the status of current submissions.

 

Author Guidelines

THIS PAGE IS UNDER CONSTRUCTION!

PLEASE CONTACT US or DOWNLOAD PDF GUIDELINES:
- ENGLISH
- SLOVENE

 

 

 

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

 1. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).

  Prispevek še ni bil objavljen oziroma ni v postopku objave pri drugi reviji. V nasprotnem primeru so bile okoliščine že pojasnjene uredniku.

 2. The submission file is in Microsoft Word document file format.

  Prispevek je zapisana v datoteki Microsoft Word.

 3. Where available, URLs for the references have been provided.

  Medmrežni naslovi so pripisani pri vseh medmrežnih virih, kjer je to mogoče.

 4. The text is single-spaced; uses a 10-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses). All illustrations' and figures' locations within text are marked (illustrations and figures are not inside text!). Illustrations and figures are provided as supplementary files (cdr, ai for maps and illustrations; tif for photographs). Tables are placed within the text at the appropriate points. Supplementary files must not excess 50 MB.

   

  Besedilo ima enojen razmik, velikost črk pa je 10 pik. V besedilu je uporabljen poševni tekst, podčrtan tekst pa se uporablja le za medmrežne naslove. Lokacije slikovnega gradiva so označene med besedilom, samo slikovno gradivo pa je oddano v dodatnih datotekah (supplementary files), kot so cdr in ai za zemljevide in skice ter tif za fotografije. Preglednice so vnesene v telo besedila. Dodatne datoteke (supplementary files) ne smejo presegati 50 MB.

 5. The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.

  Besedilo ustreza oblikovnim in bibliografskim zahtevam, ki so navedene v navodilih (Author Guidelines), ki je dostopen v zavihku About the Journal.

 6. !! If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

  !! Če oddajam prispevek, za katerega je obvezna recenzija, zagotavljam, da sem sledil navodilom, kako zagovotivi anonimnost avtorja(jev), ki so dostopna tukaj: Ensuring a Blind Review.

 7. Supplementary files are packed in one zip file not exceeding 50 MB.

  Dodatne datoteke s slikovnim gradiovm so oddane v eni zip datoteki, ki ne presega 50 MB.

 

Copyright Notice

All moral rights are retained by the author for copyright work submitted for publication in Geografski vestnik. The author transfers all material rights to reproduction and distribution in Slovenia and in other countries to the publisher free of charge, without time limit, for all cases, for unlimited numbers of copies, and for all analog and digital media without exception.
If the article is not in line with the instructions for publication, the author shall permit the publisher to adapt the article accordingly.
The publisher shall ensure that, given sufficient funds for printing, all positively reviewed articles shall be published in Geografski vestnik, generally in the sequence in which they are received and in line with the balanced distribution of articles by section. Commissioned articles may be published at any time regardless of the date they are received.
No authorship fee is paid for articles in Geografski vestnik.
Authors are entitled to one free copy of the publication.

Za avtorsko delo, poslano za objavo v Geografski vestnik, vse moralne avtorske pravice pripadajo avtorju, materialne avtorske pravice reproduciranja in distribuiranja v Republiki Sloveniji in v drugih državah pa avtor brezplačno, enkrat za vselej, za vse primere, za neomejene naklade in za vse analogne in digitalne medije neizključno prenese na izdajateljico.
Če avtorsko delo ni v skladu z navodili za objavo, avtor dovoljuje izdajateljici, da avtorsko delo po svoji presoji ustrezno prilagodi.
Izdajateljica poskrbi, da se vsi prispevki s pozitivno recenzijo, če so zagotovljena sredstva za tisk, objavijo v Geografskem vestniku, praviloma v skladu z vrstnim redom prispetja prispevkov in v skladu z enakomerno razporeditvijo prispevkov po rubrikah. Naročeni prispevki se lahko objavijo ne glede na datum prispetja.
Članki v reviji Geografski vestnik niso honorirani.
Avtorju pripada en brezplačen izvod publikacije.

 

 

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.