Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 58, No 1 (2017) Silver fir (Abies alba Mill.) ectomycorrhiza across its areal – a review approach / Ektomikorizni simbionti bele jelke (Abies alba Mill.) na naravnem območju razširjenosti – pregled Abstract   PDF
Tina Unuk, Tine Grebenc
 
Vol 59, No 2 (2018) Sites of rare form of auricula (Primula auricula var. tolminensis nom. prov.) in the southern Julian Alps / Rastišča redke oblike lepega jegliča (Primula auricula var. tolminensis nom. prov.) v južnih Julijskih Alpah Abstract   PDF
Anka Rudolf, Branko Vreš, Igor Dakskobler
 
Vol 56, No 2 (2015) Skeletni ostanki sesalca v sarmatijskem laporovcu iz okolice Zidanega Mosta / The mammal skeleton remains in Sarmatian marlstone from the vicinity of Zidani Most, Slovenia Abstract   PDF
Vasja Mikuž, Jernej Pavšič, Aleš Šoster
 
Vol 59, No 1 (2018) Spremembe vsebnosti rutina in kvercetina v vzorcih tatarske ajde (Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.) od spravila pridelka do priprave kruha / Changes in the content of rutin and quercetin in samples of Tartary buckwheat (Fagopyrum tataricum (L.) (...) Abstract   PDF
Lea Lukšič, Mateja Germ
 
Vol 60, No 1 (2019) Successional stages in the development of forest vegetation in cirques of two valleys in the Julian Alps (NW Slovenia) / Sukcesijske stopnje v razvoju gozdne vegetacije v krnicah dveh alpskih dolin v Julijskih Alpah (severozahodna Slovenija) Abstract   PDF
Igor Dakskobler
 
Vol 53, No 1-2 (2012) Syntaxonomic problems of altimontane beech forests of the alliance Aremonio-Fagion in Slovenia / Sintaksonomski problemi altimontanskih bukovih gozdov zveze Aremonio-Fagion v Sloveniji Abstract   PDF
Mitja Zupančič
 
Vol 59, No 2 (2018) The influence of agronomic parameters on the density and length of leaf stomata in purpure coneflower (Echinacea purpurea (L.) Moench) / Vpliv agronomskih parametrov na gostoto in dolžino listnih rež pri ameriškem slamniku (Echinacea purpurea (L.) Moench) Abstract   PDF
Darja Kolar, Igor Virant, Samo Kreft
 
Vol 59, No 2 (2018) Threatened bee species of Europe in Slovenia / Ogrožene čebele Evrope v Sloveniji Abstract   PDF
Andrej Gogala
 
Vol 54, No 2 (2013) Two associations with Sesleria autumnalis in the foothills of the Savinja Alps (northern Slovenia) / Asociaciji z vrsto Sesleria autumnalis v prigorju Savinjskih Alp (severna Slovenija) Abstract   PDF
Andrej Seliškar, Igor Dakskobler
 
Vol 58, No 1 (2017) Two new scree plant communities in the Triglav Mountains (Julian Alps, Slovenia) / Dve novi rastlinski združbi melišč v Triglavskem pogorju (Julijske Alpe, Slovenija) Abstract   PDF
Igor Dakskobler, Branko Zupan
 
Vol 57, No 2 (2016) Uporaba dvo-fotonskega konfokalnega mikroskopa za raziskovanje encimske aktivnosti ektomikoriznih gliv in analiza slik s programom ImageJ / Use of two-confocal mycroscopy for research of enzymatic activity of ectomycorrhizal fungi and image analysis with Abstract   PDF
Ines Štraus, Marko Kreft, Hojka Kraigher
 
Vol 57, No 2 (2016) Vivipary in Fagopyrum esculentum / Živorodnost pri ajdi (Fagopyrum esculentum) Abstract   PDF
Tanveer Bilal Pirzadah, Bisma Malik, Inayatullah Tahir, Reiaz ul Rehman
 
Vol 58, No 2 (2017) Vplivi obremenitev na združbe makrofitov in njihov pomen pri upravljanju z rečnimi ekosistemi / Impacts of stressors on macrophyte communities and their importance in river ecosystem management Abstract   PDF
Miha Knehtl, Mateja Germ
 
Vol 53, No 3 (2012) Vretence iz miocenskih plasti Tunjiškega gričevja / Vertebra from the Miocene beds of Tunjiško gričevje, Slovenia Abstract   PDF
Vasja Mikuž, Davorin Preisinger
 
Vol 56, No 3 (2015) White Purple broom (Chamaecytisus purpureus Scop.) / Rdeči reličnik (Chamaecytisus purpureus Scop.) Abstract   PDF
Jože Bavcon
 
Vol 53, No 1-2 (2012) Wood biomass production with fast growing trees on arable land in Slovenia / Stanje, izkušnje in možnosti pridobivanja lesne biomase s hitrorastočimi drevesi na zunajgozdnih površinah v Sloveniji Abstract   PDF
Gregor Božič, Nike Krajnc
 
Vol 53, No 3 (2012) Zgornjekredni polži gosavskega faciesa iz okolice Slovenjega Gradca / Upper Cretaceous gastropods of Gosau facies from the vicinity of Slovenj Gradec, Slovenia Abstract   PDF
Vasja Mikuž, Damjan Pejovnik, Vlasta Ćosović, Alan Moro, Aleksander Horvat
 
Vol 58, No 2 (2017) Značilnosti makrofitov in njihova vloga v vodnih ekosistemih / Characteristics of macrophytes and their role in aquatic ecosystems Abstract   PDF
Aleksandra Golob
 
Vol 58, No 1 (2017) Značilnosti zgradbe lesa sadik bora (Pinus sylvestris) in bukve (Fagus sylvatica) izpostavljenih trem različnim okoljskim razmeram / Characteristics of wood structure of pine (Pinus sylvestris) and beech (Fagus sylvatica) seedlings exposed to ... Abstract   PDF
Jožica Gričar
 
101 - 119 of 119 Items << < 1 2 3 4 5