Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 56, No 3 (2015) Prispevek k poznavanju razširjenosti kukavičevk Bele krajine (JV Slovenia) / Contribution to the knowledge of the distribution of orchids (Orchidaceae) in Bela krajina region (SE Slovenia) Abstract   PDF
Jernej Kavšek
 
Vol 56, No 3 (2015) Prispevek k poznavanju razširjenosti nekaterih kukavičevk (Orchidaceae) v Sloveniji / Contribution to the knowledge of the distribution of some orchids (Orchidaceae) in Slovenia Abstract   PDF
Janez Mihael Kocjan, Urška Kačar, Matej Palka
 
Vol 53, No 1-2 (2012) Prispevek k poznavanju razširjenosti ogroženih rastlinskih vrst povirij in barij v Sloveniji - I / Contribution to the knowledge of the distribution of threatened plant species of fens and bogs in Slovenia - I Abstract   PDF
Janez Mihael Kocjan
 
Vol 54, No 2 (2013) Prispevek k poznavanju razširjenosti rastlinskih vrst povirij in barij v Sloveniji – II / Contribution to the knowledge of the distribution of threatened plant species of fens, mires and bogs in Slovenia – II Abstract   PDF
Janez Mihael Kocjan, Brane Anderle, Igor Dakskobler, Andrej Seliškar, Branko Vreš
 
Vol 55, No 2 (2014) Prispevek k poznavanju razširjenosti rastlinskih vrst povirij in barij v Sloveniji – III / Contribution to the knowledge of the distribution of threatened plant species of fens, mires and bogs in Slovenia – III Abstract   PDF
Janez Mihael Kocjan, Branko Vreš, Andrej Seliškar, Brane Anderle, Igor Dakskobler
 
Vol 56, No 3 (2015) Prispevek k poznavanju taksonov iz oblikovnega kroga Ophrys sphegodes s. lat. in Ophrys holosericea s. lat. v Sloveniji / Contribution to the knowledge of the taxa from the groups Ophrys sphegodes s. lat. and Ophrys holosericea s. lat. in Slovenia Abstract   PDF
Branko Dolinar
 
Vol 56, No 3 (2015) Problems of classification of dwarf pine scrub into higher syntaxa / Problem klasifikacije višjih sintaksonov ruševja Abstract   PDF
Mitja Zupančič
 
Vol 56, No 3 (2015) Prof. dr. Vlado Ravnik - devetdesetletnik Abstract   PDF
Nada Praprotnik
 
Vol 54, No 2 (2013) Rastne in vegetacijske značilnosti evropskega črnega topola (Populus nigra L.) v poplavnem gozdu ob reki Savi in temperaturne razlike med izbranimi rastišči / Growth and vegetation characteristics of European Black Poplar (Populus nigra L.) in a … Abstract   PDF
Urša Vilhar, Andraž Čarni, Gregor Božič
 
Vol 58, No 2 (2017) Raziskava cemprina (Pinus cembra L.) na robnem vzhodnem območju Alp v Sloveniji / Research on the Swiss stone pine (Pinus cembra L.) on the easternmost edge of the Alps in Slovenia Abstract   PDF
Uroš Marolt, Gregor Božič, Andreja Ferreira, Gorazd Mlinšek, Robert Brus
 
Vol 59, No 2 (2018) Raziskave vsebnosti flavonoidov, taninov ... / Starting points for the study of the effects of flavonoids, tannins and crude proteins in grain fractions of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) and Tartary buckwheat (Fagopyrum tataricum Gaertn.) Abstract   PDF
Blanka Vombergar, Zlata Luthar
 
Vol 58, No 1 (2017) Razširjenost lišajev iz skupine Lobaria s. lat. v Sloveniji / Distribution of lichens from the Lobaria s. lat. group in Slovenia Abstract   PDF
Tanja Mrak
 
Vol 57, No 2 (2016) Razvoj patentiranega brezpilotnega sistema za vzorčenje iz drevesnih krošenj / Development of a patented unmanned aerial vehicle based system for tree canopy sampling Abstract   PDF
Domen Finžgar, Marko Bajc, Jernej Brezovar, Andraž Kladnik, Rok Capuder, Hojka Kraigher
 
Vol 56, No 3 (2015) Režim upravljanja s suhimi travišči določa pojavnost navadne kukavice, Anacamptis morio (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase v Krajinskem parku Goričko, SV Slovenija / Dry grassland land use treatment regime explains the occurrence of the Green ... Abstract   PDF
Igor Paušič, Mitja Kaligarič
 
Vol 56, No 3 (2015) Rod lusnec (Lathraea L.) v Sloveniji / Genus toothwort (Lathraea L.) in Slovenia Abstract   PDF
Vid Leban, Janez Mihael Kocjan, Brane Anderle
 
Vol 54, No 2 (2013) Salvia saccardiana, Orobanche alsatica in nekatere druge novosti v flori Slovenije / Salvia saccardiana, Orobanche alsatica and some other novelities in the flora of Slovenia Abstract   PDF
Igor Dakskobler, Brane Anderle, Branko Vreš
 
Vol 54, No 2 (2013) Secondary Quercus petraea phytocenosis of the sub-pannonian region of Slovenia (Syntaxonomic problem of the secondary associations of Calluno-Quercetum and Leucobryo-Quercetum) / Sekundarna gradnova fitocenoza subpanonskega območja Slovenije … Abstract   PDF
Mitja Zupančič, Vinko Žagar
 
Vol 57, No 2 (2016) Selen v rastlinah in v okolju v Sloveniji / Selenium compounds in plants and in biosphere in Slovenia Abstract   PDF
Vida Škrabanja
 
Vol 58, No 2 (2017) Selen v vodnih in kopenskih rastlinah / Selenium in water and in terrestrial plants Abstract   PDF
Lea Lukšič, Mateja Germ
 
Vol 58, No 1 (2017) Silver fir (Abies alba Mill.) ectomycorrhiza across its areal – a review approach / Ektomikorizni simbionti bele jelke (Abies alba Mill.) na naravnem območju razširjenosti – pregled Abstract   PDF
Tina Unuk, Tine Grebenc
 
Vol 59, No 2 (2018) Sites of rare form of auricula (Primula auricula var. tolminensis nom. prov.) in the southern Julian Alps / Rastišča redke oblike lepega jegliča (Primula auricula var. tolminensis nom. prov.) v južnih Julijskih Alpah Abstract   PDF
Anka Rudolf, Branko Vreš, Igor Dakskobler
 
Vol 56, No 2 (2015) Skeletni ostanki sesalca v sarmatijskem laporovcu iz okolice Zidanega Mosta / The mammal skeleton remains in Sarmatian marlstone from the vicinity of Zidani Most, Slovenia Abstract   PDF
Vasja Mikuž, Jernej Pavšič, Aleš Šoster
 
Vol 59, No 1 (2018) Spremembe vsebnosti rutina in kvercetina v vzorcih tatarske ajde (Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.) od spravila pridelka do priprave kruha / Changes in the content of rutin and quercetin in samples of Tartary buckwheat (Fagopyrum tataricum (L.) (...) Abstract   PDF
Lea Lukšič, Mateja Germ
 
Vol 53, No 1-2 (2012) Syntaxonomic problems of altimontane beech forests of the alliance Aremonio-Fagion in Slovenia / Sintaksonomski problemi altimontanskih bukovih gozdov zveze Aremonio-Fagion v Sloveniji Abstract   PDF
Mitja Zupančič
 
Vol 59, No 2 (2018) The influence of agronomic parameters on the density and length of leaf stomata in purpure coneflower (Echinacea purpurea (L.) Moench) / Vpliv agronomskih parametrov na gostoto in dolžino listnih rež pri ameriškem slamniku (Echinacea purpurea (L.) Moench) Abstract   PDF
Darja Kolar, Igor Virant, Samo Kreft
 
76 - 100 of 112 Items << < 1 2 3 4 5 > >>