Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 58, No 2 (2017) New localities of Buglossoides purpurocaerulea (L.) I. M. Johnston in the Julian Alps (NW Slovenia) / Nova nahajališča vrste Buglossoides purpurocaerulea (L.) I. M. Johnston v Julijskih Alpah (severozahodna Slovenija) Abstract   PDF
Mitja Zupančič, Jože Skumavec, Andrej Rozman, Igor Dakskobler
 
Vol 54, No 2 (2013) New locality and sites of Pulmonaria australis in the Triglav Mountains (the Julian Alps, NW Slovenia) / Novo nahajališče in rastišča vrste Pulmonaria australis v Triglavskem pogorju (Julijske Alpe, Slovenija) Abstract   PDF
Igor Dakskobler, Branko Zupan
 
Vol 53, No 1-2 (2012) Nigritella widderi Teppner & E. Klein, a new species in the flora of Slovenia / Nigritella widderi Teppner & E. Klein, nova vrsta v flori Slovenije Abstract   PDF
Igor Dakskobler, Branko Dolinar, Branko Zupan, Roman Iskra, Peter Strgar, Amadej Trnkoczy
 
Vol 57, No 3 (2016) Nomenclature correction of the name and rank of the association Chamaecytiso hirsuti-Quercetum petraeae Dakskobler 2014 nom. illeg. / Nomenklaturni popravek imena in ranga asociacije Chamaecytiso hirsuti-Quercetum petraeae Dakskobler 2014 nom. illeg. Abstract   PDF
Igor Dakskobler
 
Vol 53, No 3 (2012) Nova primerka rakovic iz miocenskih skladov kamnoloma Plesko / A new crab specimens from the Miocene beds of Plesko quarry, Slovenia Abstract   PDF
Vasja Mikuž, Miloš Bartol, Špela Ulaga
 
Vol 56, No 1 (2015) Novosti v favni rodu Otiorhynchus s. lat. (Coleoptera: Curculionidea) v Sloveniji / Novelties in the fauna of Otiorhynchus s. lat. (Coleoptera: Curculionidea) in Slovenia Abstract   PDF
Božidar Drovenik, Branko Vreš
 
Vol 53, No 3 (2012) Numulitine iz Zunanjih Dinaridov / The Nummulitins from the Outer Dinarids Abstract   PDF
Rajko Pavlovec
 
Vol 57, No 2 (2016) Ob 85-letnici akademika Mitje Zupančiča, dolgoletnega urednika (1996-2016) Razprav IV. razreda SAZU, oziroma Folia biologica et geologica / Academician Mitja Zupančič, 85-years jubilee of former Editor-in-Chief of Folia biologica et geologica Abstract   PDF
Ivan Kreft
 
Vol 56, No 3 (2015) Orhideje Gorjancev in Žumberka / Orchids of Gorjanci and Žumberak Region Abstract   PDF
Jože Kosec
 
Vol 59, No 1 (2018) Ostanek morskega psa iz spodnjeoligocenskih plasti Poljšice / The shark remain from the Early Oligocene beds of Poljšica, Slovenia Abstract   PDF
Aleš Šoster, Jernej Pavšič, Vasja Mikuž
 
Vol 56, No 2 (2015) Ostanek ustnače (Labridae) iz spodnjemiocenskih plasti Klanca nad Dobrno / The remain of wrasse (Labridae) from Early Miocene Klanc beds above Dobrna Abstract   PDF
Aleš Šoster, Vasja Mikuž
 
Vol 53, No 3 (2012) Ostanki morskega ježka v eocenskem apnenčevem peščenjaku pri Fiesi / The remains of a sea urchin in the Eocene calcareous sandstone at Fiesa, southwest Slovenia Abstract   PDF
Vasja Mikuž, Jure Ušeničnik
 
Vol 53, No 3 (2012) Ostanki sarmatijskih sesalcev iz profila Bela Cerkev / Sarmatian mammal remains of geological profile Bela Cerkev, Slovenia Abstract   PDF
Vasja Mikuž, Aleksander Horvat
 
Vol 56, No 2 (2015) Paleogenske školjke iz Poljšice pri Podnartu / Paleogene bivalves from Poljšica near Podnart, Slovenia Abstract   PDF
Vasja Mikuž, Aleš Šoster, Vili Rakovc
 
Vol 57, No 1 (2016) Paleogenski morski ježki iz osrednjega dela zahodne Slovenije / Paleogene sea urchins from central part of west Slovenia Abstract   PDF
Vasja Mikuž, Aleš Šoster
 
Vol 59, No 2 (2018) Phylogenetic position of the genus Chaetoniphargus Karaman et Sket (Crustacea: Amphipoda: Niphargidae) from dinaric karst. An extreme case of homoplasy / Filogenetski položaj rodu Chaetoniphargus Karaman et Sket (Crustacea: Amphipoda: Niphargidae) iz ... Abstract   PDF
Boris Sket, Gordan S. Karaman
 
Vol 59, No 2 (2018) Phythogeographic analysis of Slovenia / Fitogeografska oznaka Slovenije Abstract   PDF
Mitja Zupančič, Branko Vreš
 
Vol 59, No 1 (2018) Phytosociological analysis of alpine swards with dominant Salix serpillifolia in the Julian Alps (NW Slovenia, NE Italy) / Fitocenološka analiza alpinskih trat s prevladujočo timijanovolistno vrbo (Salix serpillifolia) v Julijskih Alpah (...) Abstract   PDF
Igor Dakskobler
 
Vol 56, No 1 (2015) Phytosociological analysis of montane beech forests on steep shady slopes on mixed geological bedrock in western Slovenia / Fitocenološka analiza montanskih bukovih gozdov na strmih osojnih pobočjih na mešani geološki podlagi v zahodni Sloveniji Abstract   PDF
Igor Dakskobler
 
Vol 58, No 2 (2017) Phytosociological analysis of Quercus cerris woods in the sub-Mediterranean phytogeographical region of Slovenia / Fitocenološka analiza gozdov cera (Quercus cerris) v submediteranskem fitogeografskem območju Slovenije Abstract   PDF
Igor Dakskobler, Zvone Sadar, Andraž Čarni
 
Vol 54, No 2 (2013) Phytosociological analysis of riverine forests along the Sava Bohinjka, Radovna, Učja and Slatenik Rivers in northwestern Slovenia / Fitocenološka analiza logov ob Savi Bohinjki, Radovni, Učji in Slateniku v severozahodni Sloveniji Abstract   PDF
Igor Dakskobler, Andrej Rozman
 
Vol 57, No 1 (2016) Phytosociological analysis of riverine forests in the Vipava and Reka Valleys (southwestern Slovenia) / Fitocenološka analiza obrežnih gozdov v Vipavski dolini in dolini Reke (jugozahodna Slovenija) Abstract   PDF
Igor Dakskobler
 
Vol 54, No 2 (2013) Phytosociological characteristics of the sites of Peucedanum ostruthium in the Peca Mountains (the eastern Karavanke, NE Slovenia) / Fitocenološka oznaka rastišč vrste Peucedanum ostruthium v pogorju Pece v vzhodnih Karavankah Abstract   PDF
Igor Dakskobler, Branko Vreš, Andrej Seliškar, Brane Anderle
 
Vol 55, No 2 (2014) Phytosociological description of altimontane beech forest on the southeastern edge of the Trnovski gozd and Nanos plateaus (southwestern Slovenia) / Fitocenološka oznaka altimontanskega bukovega gozda na jugovzhodnem robu Trnovskega gozda in Nanosa ... Abstract   PDF
Igor Dakskobler
 
Vol 60, No 1 (2019) Phytosociological description of Fagus sylvatica forests in the Raša Valley (SW Slovenia) / Fitocenološki opis bukovih gozdov v dolini Raše (jugozahodna Slovenija) Abstract   PDF
Igor Dakskobler
 
51 - 75 of 119 Items << < 1 2 3 4 5 > >>