Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 56, No 1 (2015) Flora and vegetation in Pokljuka Gorge (Julian Alps, NW Slovenia) / Flora in vegetacija Pokljuške soteske (Julijske Alpe, SZ Slovenija) Abstract   PDF
Mitja Zupančič, Jože Skumavec
 
Vol 53, No 1-2 (2012) Flora okolice kraja Oplotnica (kvadrant 9658/2) / Flora of the vicinity of Oplotnica (Slovenia, Štajerska, 9658/2) Abstract   PDF
Tanja Sunčič, Branko Vreš, Božo Frajman
 
Vol 58, No 1 (2017) Fosilni ribji zobje iz najdišč med Trbovljami in Laškim / Fossil fish teeth from sites between Trbovlje and Laško, Slovenia Abstract   PDF
Vasja Mikuž, Aleš Šoster, Špela Ulaga
 
Vol 53, No 1-2 (2012) Gasterocercus depressirostris (Fabricius 1792), nov rilčkar (Curculionidea, Coleoptera) v favni Slovenije / Gasterocercus depressirostris (Fabricius 1792), a weevil (Curculionidea, Coleoptera) new for the fauna in Slovenia Abstract   PDF
Božidar Drovenik, Branko Vreš
 
Vol 53, No 1-2 (2012) Growth characteristics of norway spruce in the Pokljuka mires and forests / Rastne značilnosti smreke na pokljuških barjih in gozdovih Abstract   PDF
Lado Kutnar
 
Vol 60, No 1 (2019) History and biology of the «black proteus« (Proteus anguinus parkelj Sket & Arntzen 1994; Amphibia: Proteidae): a review / Zgodovina in biologija črnega močerila (Proteus anguinus parkelj Sket & Arntzen 1994; Amphibia: Proteidae): pregledni članek Abstract   PDF
Lilijana Bizjak Mali, Boris Sket
 
Vol 57, No 1 (2016) History of forest vegetation mapping in Bosnia and Herzegovina / Zgodovina kartiranja gozdne vegetacije v Bosni in Hercegovini Abstract   PDF
Sead Vojniković
 
Vol 60, No 1 (2019) History of research on Proteus anguinus Laurenti 1768 in Slovenia / Zgodovina raziskovanja človeške ribice (Proteus anguinus Laurenti 1768) v Sloveniji Abstract   PDF
Gregor Aljančič
 
Vol 58, No 2 (2017) Izhodišča za raziskave učinkov flavonoidov, taninov in skupnih beljakovin v frakcijah zrn navadne ajde (Fagopyrum esculentum Moench) in tatarske ajde (Fagopyrum tataricum Gaertn.) / Starting points for the study of the effects of flavonoids, tannins ... Abstract   PDF
Blanka Vombergar, Vida Škrabanja, Zlata Luthar, Mateja Germ
 
Vol 54, No 1 (2013) Kamena jedra mehkužcev iz miocenskih plasti pri Beli Cerkvi na Dolenjskem / Mollusc internal casts from the Miocene beds near Bela Cerkev, Slovenia Abstract   PDF
Vasja Mikuž
 
Vol 56, No 2 (2015) Kostni ostanki delfina (Odontoceti) iz meljevcev gradbene jame hidroelektrarne Brežice / The dolphin bone remains (Odontoceti) from siltstone in excavation pit for the hydroelectric station Brežice, Slovenia Abstract   PDF
Vasja Mikuž, Aleš Šoster, Mihael Ravnjak
 
Vol 53, No 3 (2012) Kredni kačjerep (Ophiuroidea) s pobočja Nanosa / Cretaceous brittle star (Ophiuroids) from the slope of Mt. Nanos, Slovenia Abstract   PDF
Vasja Mikuž, Jernej Pavšič
 
Vol 56, No 3 (2015) Kukavičevke v Halozah (vzhodna Slovenija) / Orchids in Haloze region (Eastern Slovenia) Abstract   PDF
Matej Lipovšek
 
Vol 57, No 2 (2016) Magnesium and phosphorus distributions in developing tartary buckwheat cotyledons / Razporeditev magnezija in fosforja v razvijajočih se kličnih listih tatarske ajde Abstract   PDF
Paula Pongrac, Peter Kump, Bojan Budič, Katarina Vogel-Mikuš
 
Vol 56, No 2 (2015) Megalodonovi zobje iz miocenskih laporovcev Virštanja / Megalodon teeth from Miocene marlstone at Virštanj, Slovenia Abstract   PDF
Vasja Mikuž, Aleš Šoster, France Stare, Milan Sukič Prekmurski
 
Vol 55, No 1 (2014) Megaselahus v miocenskih plaster kamnolomov Retje – Plesko nad Trbovljami / Megaselachus in the Miocene beds of Retje – Plesko quarries above Trbovlje, Slovenia Abstract   PDF
Vasja Mikuž, Aleš Šoster, Špela Ulaga
 
Vol 54, No 1 (2013) Miocenski ribji zobje iz kamnoloma Plesko / Miocene fish teeth from the Plesko quarry, Slovenia Abstract   PDF
Vasja Mikuž, Aleš Šoster, Špela Ulaga
 
Vol 53, No 1-2 (2012) MOLEKBASE: user friendly system for storing, filtering and converting population molecular data / MOLEKBASE: uporabnikom prijazen sistem za hranitev, izbiro in pretvorbo molekulskih podatkov v populacijski genetiki Abstract   PDF
Marjana Westergren, Hojka Kraigher
 
Vol 54, No 1 (2013) Morski volk (Megaselachus megalodon) najden tudi pri Orehovici na Dolenjskem / A mackerel shark (Megaselachus megalodon) find in Orehovica, Dolenjska, Slovenia Abstract   PDF
Vasja Mikuž, Aleš Šoster
 
Vol 54, No 1 (2013) Nekaj mehkužcev iz eocenskega fliša Goriških brd / Selected molluscs from the Eocene flysch of Goriška brda, western Slovenia Abstract   PDF
Vasja Mikuž, Božena Čvorović, Miloš Bartol
 
Vol 55, No 1 (2014) Nekaj redkih miocenskih polžev iz okolice Šentjerneja v Krški dolini / Several rare Miocene gastropods from surroundings of Šentjernej in Krka basin, Slovenia Abstract   PDF
Vasja Mikuž, Aleš Šoster
 
Vol 56, No 3 (2015) Nekatere posebnosti flore in vegetacije severozahodnega dela Banjšic (zahodna Slovenija) / Some curiosities of the flora and vegetation of the northwestern Banjšice mountains (western Slovenia) Abstract   PDF
Igor Dakskobler
 
Vol 56, No 3 (2015) Netreski (Sempervivum L.) in netreskovci (Jovibarba Opiz) v Sloveniji / Houseleeks (Sempervivum L.) and hen-and-chicks (Jovibarba Opiz) in Slovenia Abstract   PDF
Jure Slatner
 
Vol 54, No 2 (2013) New association of small-leaved lime in eastern Slovenia (Viburno opuli-Tilietum cordatae ass. nova) / Nova združba lipovca v vzhodni Sloveniji (Viburno opuli-Tilietum cordatae ass. nova) Abstract   PDF
Mitja Zupančič, Vinko Žagar
 
Vol 58, No 1 (2017) New localities of Adiantum capillus-veneris in the river basin of the Volarja/Volarnik (the Julian Alps) and a phytosociological analysis of its sites / Nova nahajališča vrste Adiantum capillus-veneris v porečju Volarje/Volarnika (Julijske Alpe) in ... Abstract   PDF
Igor Dakskobler, Andrej Martinčič, Daniel Rojšek
 
26 - 50 of 119 Items << < 1 2 3 4 5 > >>