Vol 60, No 1 (2019)


Table of Contents

Articles

Lilijana Bizjak Mali, Boris Sket PDF
History and biology of the «black proteus« (Proteus anguinus parkelj Sket & Arntzen 1994; Amphibia: Proteidae): a review / Zgodovina in biologija črnega močerila (Proteus anguinus parkelj Sket & Arntzen 1994; Amphibia: Proteidae): pregledni članek pp. 5-37

Gregor Aljančič PDF
History of research on Proteus anguinus Laurenti 1768 in Slovenia / Zgodovina raziskovanja človeške ribice (Proteus anguinus Laurenti 1768) v Sloveniji pp. 39-69

Igor Dakskobler PDF
Phytosociological description of Fagus sylvatica forests in the Raša Valley (SW Slovenia) / Fitocenološki opis bukovih gozdov v dolini Raše (jugozahodna Slovenija) pp. 71-99

Igor Dakskobler PDF
Successional stages in the development of forest vegetation in cirques of two valleys in the Julian Alps (NW Slovenia) / Sukcesijske stopnje v razvoju gozdne vegetacije v krnicah dveh alpskih dolin v Julijskih Alpah (severozahodna Slovenija) pp. 101-127

Igor Dakskobler, Urban Šilc, Branko Vreš PDF
Phytosociological description of sites of Salvia hispanica L. (Lamiaceae) on riverine gravel terraces in western Slovenia / Fitocenološki opis rastišč vrste Salvia hispanica (Lamia­ceae) na prodiščih v zahodni Sloveniji pp. 129-185

Mitja Zupančič, Andrej Rozman PDF
Prva fitocenološka raziskovanja v Kamniški Bistrici / First phytocenological research in Kamniška Bistrica pp. 187-213

Andrej Kranjc et al. PDF
Poziv Sveta za varovanje okolja SAZU k varovanju ogrožene črne človeške ribice v Beli krajini pp. 215-216