Vol 58, No 1 (2017)

Table of Contents

Articles

Igor Dakskobler, Branko Zupan PDF
Two new scree plant communities in the Triglav Mountains (Julian Alps, Slovenia) / Dve novi rastlinski združbi melišč v Triglavskem pogorju (Julijske Alpe, Slovenija) pp. 5-30

Igor Dakskobler, Andrej Martinčič, Daniel Rojšek PDF
New localities of Adiantum capillus-veneris in the river basin of the Volarja/Volarnik (the Julian Alps) and a phytosociological analysis of its sites / Nova nahajališča vrste Adiantum capillus-veneris v porečju Volarje/Volarnika (Julijske Alpe) in ... pp. 31-45

Jožica Gričar PDF
Značilnosti zgradbe lesa sadik bora (Pinus sylvestris) in bukve (Fagus sylvatica) izpostavljenih trem različnim okoljskim razmeram / Characteristics of wood structure of pine (Pinus sylvestris) and beech (Fagus sylvatica) seedlings exposed to ... pp. 47-57

Vasja Mikuž, Aleš Šoster, Špela Ulaga PDF
Fosilni ribji zobje iz najdišč med Trbovljami in Laškim / Fossil fish teeth from sites between Trbovlje and Laško, Slovenia pp. 59-75

Tanja Mrak PDF
Razširjenost lišajev iz skupine Lobaria s. lat. v Sloveniji / Distribution of lichens from the Lobaria s. lat. group in Slovenia pp. 77-92

Rebeka Šiling, Mateja Germ PDF
Pomen makrofitov v jezerskem ekosistemu / The importance of macrophytes in lake ecosystem pp. 93-104

Jure Škaraban, Tjaša Matjašič, Franc Janžekovič, Gottfried Wilharm, Janja Trček PDF
Cultivable bacterial microbiota from choanae of free-living birds captured in Slovenia / Kultivabilna bakterijska mikrobiota iz sapišč prosto¬živečih ptic, ujetih v Sloveniji pp. 105-114

Tina Unuk, Tine Grebenc PDF
Silver fir (Abies alba Mill.) ectomycorrhiza across its areal – a review approach / Ektomikorizni simbionti bele jelke (Abies alba Mill.) na naravnem območju razširjenosti – pregled pp. 115-123