Vol 53, No 1-2 (2012)

Table of Contents

Articles

Igor Dakskobler, Andrej Rozman, Wilfried Robert Franz PDF
Betula pubescens Ehrh. subsp. carpatica (Willd.) Ascherson & Graebner, a new taxon in the flora of the Julian Alps and Slovenia and its new association Rhododendro hirsuti-Betuletum carpaticae ass. nov. pp. 5-23

Igor Dakskobler, Branko Dolinar, Branko Zupan, Roman Iskra, Peter Strgar, Amadej Trnkoczy PDF
Nigritella widderi Teppner & E. Klein, a new species in the flora of Slovenia / Nigritella widderi Teppner & E. Klein, nova vrsta v flori Slovenije pp. 25-43

Janez Mihael Kocjan PDF
Prispevek k poznavanju razširjenosti ogroženih rastlinskih vrst povirij in barij v Sloveniji - I / Contribution to the knowledge of the distribution of threatened plant species of fens and bogs in Slovenia - I pp. 45-78

Marjana Westergren, Hojka Kraigher PDF
MOLEKBASE: user friendly system for storing, filtering and converting population molecular data / MOLEKBASE: uporabnikom prijazen sistem za hranitev, izbiro in pretvorbo molekulskih podatkov v populacijski genetiki pp. 79-82

Mitja Zupančič PDF
Syntaxonomic problems of altimontane beech forests of the alliance Aremonio-Fagion in Slovenia / Sintaksonomski problemi altimontanskih bukovih gozdov zveze Aremonio-Fagion v Sloveniji pp. 83-127

Gregor Božič, Nike Krajnc PDF
Wood biomass production with fast growing trees on arable land in Slovenia / Stanje, izkušnje in možnosti pridobivanja lesne biomase s hitrorastočimi drevesi na zunajgozdnih površinah v Sloveniji pp. 129-140

Lado Kutnar PDF
Growth characteristics of norway spruce in the Pokljuka mires and forests / Rastne značilnosti smreke na pokljuških barjih in gozdovih pp. 141-150

Tanja Sunčič, Branko Vreš, Božo Frajman PDF
Flora okolice kraja Oplotnica (kvadrant 9658/2) / Flora of the vicinity of Oplotnica (Slovenia, Štajerska, 9658/2) pp. 151-179

Rafael Terpin, Igor Dakskobler PDF
A new locality of Allium schoenoprasum subsp. alpinum in the Idrija hills, the first in Slovenia outside the Julian Alps / Novo nahajališče taksona Allium schoenoprasum subsp. alpinum v Idrijskem hribovju, prvo v Sloveniji zunaj Julijskih Alp pp. 181-194

Mitja Zupančič, Vinko Žagar PDF
A second illyrian geographic variant of the association of sessile oak and saw-wort (Serratulo tinctoriae-Quercetum) petraeae var. geogr. Epimedium alpinum / Druga ilirska geografska varianta združbe gradna in barvilne mačine (Serratulo tinctoriae ... pp. 195-202

Božidar Drovenik, Branko Vreš PDF
Gasterocercus depressirostris (Fabricius 1792), nov rilčkar (Curculionidea, Coleoptera) v favni Slovenije / Gasterocercus depressirostris (Fabricius 1792), a weevil (Curculionidea, Coleoptera) new for the fauna in Slovenia pp. 203-208