Blesteča krvomočnica (Geranium lucidum L.), novost v flori slovenskega dela Julijskih Alp / Geranium lucidum L., a novelty in the flora of Slovenian part of the Julian Alps

Amadej Trnkoczy, Igor Dakskobler

DOI: https://doi.org/10.3986/fbg0008

Abstract

Opisujemo nova nahajališča vrste Geranium lucidum v Trnovskem gozdu in njeno nenavadno pojavljanje v dolini zgornje Soče med vasema Soča in Trenta v Julijskih Alpah. V Trnovskem gozdu so njena nahajališča skalnati altimontanski bukovi gozdovi, ki jih uvrščamo v asociacijo Isopyro-Fagetum, deloma tudi meliščne združbe, v spodnjem delu doline Trente pa ruderalizirana travišča in kamnite groblje v bližini človekovih bivališč oz. med prometnico in reko Sočo. Menimo, da so ta nahajališča najbrž sekundarna ali subs- pontana. Njena semena bi v Trento lahko prinesla divjad (jelenjad), lahko je bilo vsebovano v mešanicah zemlje okrasnih rastlin, manj verjetno tudi v krmi za konje v času prve svetovne vojne ali v materialu za vzdrževanje cest. Drugod v Sloveniji podobnega subspontanega pojavljanja te vrste do zdaj niso opisali, v svetovnem merilu pa je zanjo znano invazivno širjenje zunaj naravnega areala.

Ključne besede: Geranium lucidum, nitrofilne ruderalne združbe, Trenta, Julijske Alpe, Triglavski narodni park, Slovenija 

 

New localities of Geranium lucidum in Slovenia are de- scribed. They are located in the Trnovski Gozd region and surprisingly in a rather dislocated locality in the Trenta Val- ley between villages Soča and Trenta (the Julian Alps). In the Trnovski Gozd Plateau the species grows in stony altimontane beech forests, classified into the associaton Isopyro-Fagetum, partly also in scree communities. In the Trenta Valley we found it on partly ruderal grassland and on a stone and rock heap, both close to a human dwelling and a regional road. We assume these localities to be secundary or subs- pontaneous. Different potential ways (means) of introduction of the plant are discussed. The most probable agent seems to be large mammal game (particularly red-dear, Cervus elaphus) and as less probable option we presume by seed infected soil of purchased horticultural plants. It appears quite improbable that the seeds have been introduced by materials used in maintaining works of the road or during the First World War in large amounts of hay needed to feed numerous army horses and mules present on nearby front lines. Similar subspontaneous occurrences of this species in Slovenia are so far unknown, although in global scale the species is known as invasive and spreading.

Key words: Geranium lucidum, nitrophilous ruderal communities, Trenta, Julian Alps, Triglav National Park, Slovenia 

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/fbg0008

Refbacks

  • There are currently no refbacks.