Phytosociological analysis of riverine forests in the Vipava and Reka Valleys (southwestern Slovenia) / Fitocenološka analiza obrežnih gozdov v Vipavski dolini in dolini Reke (jugozahodna Slovenija)

Igor Dakskobler

DOI: https://doi.org/10.3986/fbg0001

Abstract

Applying the standard Central-European method we studied the phytosociology of riverine forests along the rivers Vipava, Lijak, Branica, Raša and Reka with its tributaries in southwestern Slovenia and compared them to similar riverine forests along some other Slovenian rivers (Soča, Sava Bohinjka, Krka, Mirna, Sava, Drava, Mura, Rašica, Dragonja), and with similar communities in Austria and northeastern Italy. Based on this comparison we described the following syntaxa: Lamio orvalae-Salicetum albae ass. nov., with two new subassociations: -caricetosum pendulae and -ranunculetosum lanuginosae, Lamio orvalae-Alnetum glutinosae ass. nov. Ornithogalo pyrenaici-Carpinetum betuli lamietosum orvalae subass. nov. and Pseudostellario-Carpinetum betuli leucojetosum aestivi subass. nov. 

Key words: phytosociology, synsystematics, Salicion albae, Alnion incanae, Fraxino pannonicae-Carpinion betuli, Erythronio-Carpinion, Natura 2000, Vipava Valley, Slovenia

 

Po standardni srednjeevropski metodi smo fitocenološko raziskali obrežne gozdove ob rekah Vipavi, Lijaku, Branici, Raši in Reki s pritoki v jugozahodni Sloveniji in jih primerjali s podobnimi logi vzdolž nekaterih drugih slovenskih rek (Soče, Save Bohinjke, Krke, Mirne, Save, Rašice, Drave, Mure in Dragonje) in s podobnimi združabmi v Avstriji in severovzhodni Italiji. Na podlagi te primerjave smo opisali naslednje sintaksone: Lamio orvalae-Salicetum albae ass. nov., z dvema novima subasociacijama: -caricetosum pendulae in -ranunculetosum lanuginosae, Lamio orvalae- Alnetum glutinosae ass. nov. Ornithogalo pyrenaici-Carpinetum betuli lamietosum orvalae subass. nov. in Pseudostellario- Carpinetum betuli leucojetosum aestivi subass. nov. 

Ključne besede: fitocenologija, sinsistematika, Salicion albae, Alnion incanae, Fraxino pannonicae-Carpinion betuli, Erythronio-Carpinion, Natura 2000, Vipavska dolina, Slovenija

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/fbg0001

Refbacks

  • There are currently no refbacks.