Prva fitocenološka raziskovanja v Kamniški Bistrici / First phytocenological research in Kamniška Bistrica

Mitja Zupančič, Andrej Rozman

DOI: https://doi.org/10.3986/fbg054

Abstract

Izvleček

Cvekov elaborat Opis gozdnih združb doline Kamniške Bistrice, s posebnim ozirom na gozdnogojitveno problematikooziroma njegov vegetacijski del, ki je bil predložen za njegovo habilitacijo za univerzitetnega učitelja, je verjetno prvi elaborat, ki podaja gozdnogojitvene smernice na podlagi gozdnih fitocenoz. Morda je bil sočasno ali malo pozneje izdelan podoben elaborat Tregubova za območje Leskove doline na Snežniku. V vegetacijskem delu elaborata za Kamniško Bistrico je Cvek opisal 21 sintaksonov gozdnih fitocenoz. V petdesetih letih prejšnjega stoletja je bilo območje Kamniške Bistrice fakultetno posestvo Fakultete za agronomijo in gozdarstvo. Izdelani sta bili dve vegetacijski karti v merilu 1 : 10.000.

Ključne besede: fitocenologija, Kamniška Bistrica, Slovenija

 

Abstract

Cvek‘s study A description of the forest associations of the Kamniška Bistrica valley, with particular regard to silvicultural questions,or its vegetational part, which was proposed for his habilitation as a university teacher, is probably the first study to provide silvicultural guidelines on the basis of forest phytocoenoses. Perhaps a similar study by Tregubov for the area of the Leskova valley on Snežnik was made simultaneously, or a little later. In the vegetational part of the study for Kamniška Bistrica, Cvek described 21 syntaxa of forest phytocoenoses. In the 1950s, the area of Kamniška Bistrica was a faculty estate of the Faculty of Agronomy and Forestry. Two vegetation maps in a scale of 1 : 10.000 were produced.

Key words: phytocoenology, Kamniška Bistrica, Slovenia

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/fbg054

Refbacks

  • There are currently no refbacks.