Successional stages in the development of forest vegetation in cirques of two valleys in the Julian Alps (NW Slovenia) / Sukcesijske stopnje v razvoju gozdne vegetacije v krnicah dveh alpskih dolin v Julijskih Alpah (severozahodna Slovenija)

Igor Dakskobler

DOI: https://doi.org/10.3986/fbg0052

Abstract

Abstract

We investigated different types of vegetation in cirques of two valleys in the Julian Alps, Zadnjica and Kot, which develop on slope screes and are heavily influenced by avalanches that occur here every year. Our phytosociological analysis identified the following shrub-forest developmental stages: Saliceteum eleagno-purpureae hieracietosum porrifolii var. Achnatherum calamagrostis, Homogyno sylvestris-Salicetum glabrae, Polysticho lonchitis-Rhamnetum fallacis, Rhododendro hirsuti-Laburnetum alpini, Rhodothamno-Laricetum deciduae anemonetosum trifoliaeand Rhododendro hirsuti-Fagetum sylvaticaevar. Sorbus chamaemespilus.On unconsolidated fluvio-glacial deposits in the Kot Valley we determined the following successional stages: Salicetum eleagno-purpurae hieracietosum porrifolii var. Pinus mugo, Amelanchiero ovalis-Pinetum mugo laricetosumandRhododendro hirsuti-Fagetum sylvaticae petasitetosum paradoxi. 

Key words: phytosociology, succession, glacial valley, Julian Alps, Natura 2000, Triglav National Park, Slovenia


Izvleček

Raziskali smo različne oblike vegetacije v krnicah dveh dolin v Julijskih Alpah, Zadnjici in Kotu, ki nastajajo na pobočnem grušču in nanje odločilno vplivajo vsakoletni snežni plazovi. S fitocenološko analizo smo lahko prepoznali naslednje grmiščno-gozdne razvojne stopnje: Saliceteum eleagno-purpureae hieracietosum porrifoliivar. Achnatherum calamagrostis, Homogyno sylvestris-Salicetum glabrae, Polysticho lonchitis-Rhamnetum fallacis,Rhododendro hirsuti-Laburnetum alpini, Rhodothamno-Laricetum deciduae anemonetosum trifoliaein Rhododendro hirsuti-Fagetum sylvaticaevar. Sorbus chamaemespilus. Na nesprijetih rečno-ledeniško nanosih v dolini Kot pa smo ugotovili naslednje sukcesijske stopnje: Salicetum eleagno-purpurae hieracietosum porrifolii var. Pinus mugo, Amelanchiero ovalis-Pinetum mugo laricetosumin Rhododendro hirsuti-Fagetum sylvaticae petasitetosum paradoxi. 

Ključne besede: fitocenologija, sukcesija, ledeniška dolina, Julijske Alpe, Natura 2000, Triglavski narodni park, Slovenija

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/fbg0052

Refbacks

  • There are currently no refbacks.