Phytosociological analysis of alpine swards with dominant Salix serpillifolia in the Julian Alps (NW Slovenia, NE Italy) / Fitocenološka analiza alpinskih trat s prevladujočo timijanovolistno vrbo (Salix serpillifolia) v Julijskih Alpah (...)

Igor Dakskobler

DOI: https://doi.org/10.3986/fbg0038

Abstract

In the alpine belt of the Julian Alps (Mts. Kukova Špica, Triglav, Pihavec, Razor, Jalovec, Mangart and Lopa) we conducted a phytosociological analysis of swards on ledges, ridges and rock faces with dominant Salix serpillifolia. These sites are typically relatively moist and the snow cover there is usually very persistent, despite their location on or just below ridges. In terms of species composition the studied community is transitional between snow-bed communities of the order Arabidetalia caeruleae and communities of windward ridges from the alliance Oxytropido-Elynion that we classify into the class Elyno-Seslerietea. Based on the analysis of proportions of diagnostic species we classify the studied community into the alliance Oxytropido-Elynion and into the new eastern-Alpine association Gentiano pumilae-Salicetum serpillifoliae. In the article we also provide a slightly modified phytosociological table of another alpine community in the Julian Alps, Crepido terglouensis-Potentilletum nitidae

Key words: alpine swards, phytosociology, synsystematics, Salix serpillifolia, Oxytropido-Elynion, Crepido terglouensis-Potentilletum nitidae, Julian Alps, Slovenia, Italy

 

V alpinskem pasu Julijskih Alp (Kukova špica, Triglav, Pihavec, Razor, Jalovec, Mangart in Lopa) smo fitocenološko preučili združbo blazinastih trat na policah, grebenih in v ostenjih, kjer prevladuje vrsta Salix serpillifolia. Značilnost teh rastišč je, da so razmeroma vlažna in se na njih kljub legi na grebenih ali tik pod njimi navadno precej dolgo zadržuje snežna odeja. Po vrstni sestavi je preučena združba prehodna med združbami snežnih dolinic iz reda Arabidetalia caeruleae in združbami vetrovnih grebenov iz zveze Oxytropido-Elynion, pri čemer to zvezo uvrščamo v razred Elyno-Seslerietea. Preučeno združbo na podlagi analize deležev diagnostičnih vrst uvrščamo v zvezo Oxytropido-Elynion in v novo vzhodnoalpsko asociacijo Gentiano pumilae-Salicetum serpillifoliae. V članku objavljamo tudi nekoliko popravljeno fitocenološko tabelo še ene alpinske združbe Julijskih Alp, Crepido terglouensis-Potentilletum nitidae

Ključne besede: alpinska trata, fitocenologija, sinsistematika, Salix serpillifolia, Oxytropido-Elynion, Crepido terglouensis-Potentilletum nitidae, Julijske Alpe, Slovenija, Italija

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/fbg0038

Refbacks

  • There are currently no refbacks.