A new endemic plant community with Schoenus nigricans in the Southeastern Alps and northern Dinaric Alps / Nova endemična združba z vrsto Schoenus nigricans v Jugovzhodnih Alpah in severnem delu Dinarskega gorstva

Igor Dakskobler, Andrej Martinčič

DOI: https://doi.org/10.3986/fbg0037

Abstract

We studied the phytosociology of plant communities with Schoenus nigricans, a character species of the alliance Caricion davallianae, in western Slovenia. Most of our relevés are classified into the new association Astrantio carniolicae-Schoenetum nigricantis, whose stands grow on moist rocks and in the headwater section of springs and small brooks in dolomite wooded areas, especially in the Cerkno region, in the basin of the Idrijca river. Its character species and (geographical) differential species are Schoenus nigricans, Molinia arundinacea, Astrantia carniolica, Palustriella commutata, Carex flacca, Valeriana saxatilis, Salix glabra, Erica carnea and Primula carniolica. In addition to the typical form (subassociation -typicum) we described also the subassociation with predominating Cladium mariscus (-cladietosum marisci). The studied dolomite headwaters are a Natura 2000 habitat type and the sites of several vulnerable and protected species. Their role as a biotope is therefore significant and requires adequate protection. 

Key words: phytosociology, synsystematics, dolomite springs, Schoenus nigricans, Cladium mariscus, Primula carniolica, Caricion davallianae, Natura 2000, Slovenia

 

Fitocenološko smo preučili rastlinske združbe zahodne Slovenije, v katerih uspeva vrsta Schoenus nigricans, značilnica zveze Caricion davallianae. Večino naših popisov uvrščamo v novo asociacijo Astrantio carniolicae-Schoenetum nigricantis, katere sestoji poraščajo vlažno skalovje in povirja studencev in majhnih potokov v dolomitnih gozdnatih območjih predvsem na Cerkljanskem, v povodju Idrijce. Njene značilnice in (geografske) razlikovalnice so vrste Schoenus nigricans, Molinia arundinacea, Astrantia carniolica, Palustriella commutata, Carex flacca, Valeriana saxatilis, Salix glabra, Erica carnea in Primula carniolica. Poleg tipične oblike (subasociacija -typicum) smo opisali tudi subasociacijo s prevladujočo vrsto Cladium mariscus (-cladietosum marisci). Preučena dolomitna povirja sodijo med varstveno pomembne habitatne tipe v evropskem merilu (Natura 2000). So rastišča z več ranljivimi in zavarovanimi vrstami, zato imajo velik biotopski pomen in potrebujejo ustrezno varovanje. 

Ključne besede: fitocenologija, sinsistematika, dolomitno povirje, Schoenus nigricans, Cladium mariscus, Primula carniolica, Caricion davallianae, Natura 2000, Slovenija

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/fbg0037

Refbacks

  • There are currently no refbacks.