Communicating the value of nature services today for tomorrow / Komuniciranje vrednosti storitev naravnega okolja danes za jutri

Tjaša Baloh, Boris Rantaša

DOI: https://doi.org/10.3986/fbg0014

Abstract

To ensure appreciation of forest related nature‘s services, they must be presented to the public in an appropriate way. Humans are usually not willing to pay for something they consider as ‘free goods’. The challenge is changing the mind-set through awareness-raising. A good communication strategy should convey the message as a tangible concern that contributes to the quality of our lives. Communicating nature’s services will help understand the benefits we gain and joy and pleasure they can give us if we treat them with knowledge, respect and wisdom.

The actions taken in the past are not giving the results we need. A multi-stakeholder approach can harness the creativity from stakeholders through solution driven dialogue.

In the LIFEGENMON project (Life for Forest Genetic Monitoring System) coordinated by Slovenian Forestry Institute, the multi-stakeholder approach is used to communicate the forest related nature’s services and importance of genetic resources. A clear visual and verbal communication brings the key project messages to life. To forge meaningful connections with core stakeholders it is essential to use compelling and targeted messages. Ultimately, the results will demonstrate the value of engaging supporters in co-creating communications to extend reach and impact.

Keywords: nature’s services, communicating, forests, society, forest values, multi-stakeholder approach


Za uspešno ozaveščanje javnosti o vrednosti storitev, ki jih zagotavlja naravno okolje, morajo te biti predstavljene na ustrezen način. Ljudje običajno niso pripravljeni plačati za storitve, ki so do zdaj veljale za proste (brezplačne). Spreminjanje načina razmišljanja s pomočjo ozaveščanja je torej velik izziv. Dobra komunikacijska strategija mora posredovati sporočilo o prispevku naravnega okolja h kakovosti človeškega življenja in bivanja. Ozaveščanje in širjenje znanja o storitvah, ki jih nudi naravno okolje, nam pomaga razumeti vrednost teh storitev in veselje ter zadovoljstvo, ki nam jih ponuja okolje danes in nam jih bo tudi v prihodnosti, če ga bomo obravnavali z znanjem, spoštovanjem in modrostjo.

Ukrepi, sprejeti v preteklosti, niso dali zadovoljivih rezultatov. Z aktivnim vključevanjem deležnikov preko usmerjenega dialoga lahko pridobimo ključne informacije in kreativne rešitve, ki jih nato vključimo v komunikacijsko strategijo.

Projekt LIFEGENMON, ki ga vodi Gozdarski inštitut Slovenije, v svojo komunikacijsko in diseminacijsko strategijo vključuje splošne in ciljne skupine deležnikov, s katerimi komunicira o vrednosti storitev, ki jih nudijo gozdovi. S pomočjo jasne vizualne in verbalne komunikacije posreduje ključna sporočila, ki so prepričljiva in ciljno usmerjena (prilagojena posamezni ciljni skupini oz. posamezniku). Tako oblikuje smiselne povezave z deležniki in s ciljnimi skupinami. Rezultati prizadevanj v okviru projekta bodo pokazali dodano vrednost, ki jo prinaša vključevanje deležnikov v soustvarjanje njegovih učinkov in večjega dosega njegovih sporočil in posledično komunikacijske strategije.

Ključne besede: storitve naravnega okolja, komuniciranje, gozdovi, družba, vrednost gozda, vključevanje ključnih deležnikov 


Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/fbg0014

Refbacks

  • There are currently no refbacks.