Fitocenološka oznaka rastišč vrste Nigritella archiducis-joannis v Dolini Triglavskih jezer (Julijske Alpe, Slovenija) / Phytosociological characteristics of the sites of Nigritella archiducis-joannis in the Triglav Lakes Valley (The Julian Alps ...

Igor Dakskobler, Branko Dolinar, Branko Zupan, Florijan Poljšak, Peter Strgar

Abstract

V članku podajamo kronologijo odkrivanja vrste Nigritella archiducis-joannis v Sloveniji in s fitocenološko tabelo opišemo njena rastišča v Dolini Triglavskih jezer. Raste na alpinskih traviščih, ki jih uvrščamo v asociacijo Ranunculo hybridi-Caricetum sempervirentis in v jugovzhodnoalpsko zvezo Caricion austroalpinae. Ugotavljamo, da vrsti Nigritella archiducis-joannis in N. widderi zaradi njunega uspevanja v Julijskih Alpah nista najboljši značilnici severnoalpske zveze Seslerion variae, saj s svojo prisotnostjo povezujeta podobna travišča tako v Severovzhodnih kot v Jugovzhodnih Alpah. 

Ključne besede: Nigritella archiducis-joannis, Ranunculo hybridi-Caricetum sempervirentis, Julijske Alpe,Triglavsko pogorje, Triglavski narodni park, Slovenija 

 

The article provides a chronology of the discovery of Nigritella archiducis-joannis in Slovenia and a phytosociological table that offers a description of its sites in the Triglav Lakes Valley. It grows on alpine grasslands classified into the association Ranunculo hybridi-Caricetum sempervirentis and into the southeastern-Alpine alliance Caricion austroalpinae. We have determined that Nigritella archiducis-joannis and N. widderi cannot be considered good character species of the northern-Alpine alliance Seslerion variae, as they are native to the Julian Alps and as such represent a link with similar grasslands both in the Northeastern and the Southeastern Alps. 

Key words: Nigritella archiducis-joannis, Ranunculo hybridi-Caricetum sempervirentis, Julian Alps, Triglav Mountains, Triglav National Park, Slovenia

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.