Folia biologica et geologica

Folia biologica et geologica so znanstvena revija IV. razreda SAZU za naravoslovne vede. Objavljajo naravoslovne znanstvene razprave in pregledne članke, ki se nanašajo predvsem na raziskave v našem etničnem območju Slovenije, pa tudi raziskave na območju Evrope in širše, ki so pomembne, potrebne ali primerljive za naša preučevanja.

Folia biologica et geologica is a scientific periodical of the Classis IV: Natural history that publishes natural scientific proceedings and review articles referring mainly to researches in ethnic region of ours, and also in Europe and elsewhere being of importance, necessity and comparison to our researches.


Ex: Razprave IV. razreda Slovenske akademije znanosti in umetnosti / Dissertationes classis IV (Historia naturalis)

Vol 59, No 2 (2018)


Table of Contents

Articles

Janko Božič PDF
Dancing with carniolan bee / Plešemo s kranjsko čebelo pp. 5-19

Andrej Gogala PDF
Threatened bee species of Europe in Slovenia / Ogrožene čebele Evrope v Sloveniji pp. 21-43

Jožica Gričar PDF
Biomass allocation shifts of Fagus sylvatica L. and Pinus sylvestris L. seedlings in response to temperature / Prerazporeditev biomase pri sadikah Fagus sylvatica L. in Pinus sylvestris L. kot odziv na temperaturo pp. 45-57

Darja Kolar, Igor Virant, Samo Kreft PDF
The influence of agronomic parameters on the density and length of leaf stomata in purpure coneflower (Echinacea purpurea (L.) Moench) / Vpliv agronomskih parametrov na gostoto in dolžino listnih rež pri ameriškem slamniku (Echinacea purpurea (L.) Moench) pp. 59-74

Anka Rudolf, Branko Vreš, Igor Dakskobler PDF
Sites of rare form of auricula (Primula auricula var. tolminensis nom. prov.) in the southern Julian Alps / Rastišča redke oblike lepega jegliča (Primula auricula var. tolminensis nom. prov.) v južnih Julijskih Alpah pp. 75-91

Boris Sket, Gordan S. Karaman PDF
Phylogenetic position of the genus Chaetoniphargus Karaman et Sket (Crustacea: Amphipoda: Niphargidae) from dinaric karst. An extreme case of homoplasy / Filogenetski položaj rodu Chaetoniphargus Karaman et Sket (Crustacea: Amphipoda: Niphargidae) iz ... pp. 93-99

Blanka Vombergar, Zlata Luthar PDF
Raziskave vsebnosti flavonoidov, taninov ... / Starting points for the study of the effects of flavonoids, tannins and crude proteins in grain fractions of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) and Tartary buckwheat (Fagopyrum tataricum Gaertn.) pp. 101-157

Mitja Zupančič, Branko Vreš PDF
Phythogeographic analysis of Slovenia / Fitogeografska oznaka Slovenije pp. 159-211