Folia biologica et geologica

Ex: Razprave razreda za naravoslovne vede / Dissertationes classis IV (Historia naturalis)

Slovenska akademija znanosti in umetnosti / Academia scientiarum et artium Slovenica


Folia biologica et geologica so znanstvena revija IV. razreda SAZU za naravoslovne vede. Objavljajo naravoslovne znanstvene razprave in pregledne članke, ki se nanašajo predvsem na raziskave v našem etničnem območju Slovenije, pa tudi raziskave na območju Evrope in širše, ki so pomembne, potrebne ali primerljive za naša preučevanja.

 

Folia biologica et geologica is a scientific periodical of the Classis IV: Natural history that publishes natural scientific proceedings and review articles referring mainly to researches in ethnic region of ours, and also in Europe and elsewhere being of importance, necessity and comparison to our researches.


Vol 57, No 1 (2016)


Table of Contents

Articles

Igor Dakskobler PDF
Phytosociological analysis of riverine forests in the Vipava and Reka Valleys (southwestern Slovenia) / Fitocenološka analiza obrežnih gozdov v Vipavski dolini in dolini Reke (jugozahodna Slovenija) pp. 5-61

Tanja Mrak, Jožica Gričar PDF
Anatomski pristop k identifikaciji korenin pravega kostanja (Castanea sativa Mill.) in gradna (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) / Anatomical approach to identification of roots of sweet chestnut (Castanea sativa Mill.) and sessile oak (Quercus ... pp. 63-72

Sead Vojniković PDF
History of forest vegetation mapping in Bosnia and Herzegovina / Zgodovina kartiranja gozdne vegetacije v Bosni in Hercegovini pp. 73-85

Aleksandra Golob, Drena Gadžo, Vekoslava Stibilj, Mirha Djikić, Teofil Gavrić, Mateja Germ PDF
Addition of Se affected concentration of Se in the second generation of Tartary buckwheat plants / Dodatek selena je vplival na koncentracijo Se v potomkah s Se obravnavanih rastlin pp. 87-92

Vasja Mikuž, Aleš Šoster PDF
Paleogenski morski ježki iz osrednjega dela zahodne Slovenije / Paleogene sea urchins from central part of west Slovenia pp. 93-179