Folia biologica et geologica

Ex: Razprave razreda za naravoslovne vede / Dissertationes classis IV (Historia naturalis)

Slovenska akademija znanosti in umetnosti / Academia scientiarum et artium Slovenica


Folia biologica et geologica so znanstvena revija IV. razreda SAZU za naravoslovne vede. Objavljajo naravoslovne znanstvene razprave in pregledne članke, ki se nanašajo predvsem na raziskave v našem etničnem območju Slovenije, pa tudi raziskave na območju Evrope in širše, ki so pomembne, potrebne ali primerljive za naša preučevanja.

 

Folia biologica et geologica is a scientific periodical of the Classis IV: Natural history that publishes natural scientific proceedings and review articles referring mainly to researches in ethnic region of ours, and also in Europe and elsewhere being of importance, necessity and comparison to our researches.


Vol 57, No 3 (2016)


Table of Contents

Articles

Tjaša Baloh, Boris Rantaša PDF
Communicating the value of nature services today for tomorrow / Komuniciranje vrednosti storitev naravnega okolja danes za jutri pp. 5-9

Giovanni Bonafaccia, Nicolò Merendino, Francesco Bonafaccia, Romina Molinari, Vincenzo Galli, Igor Pravst, Vida Škrabanja, Zlata Luthar, Aleksandra Golob, Mateja Germ PDF
Concentration of proteins, beta-glucans, total phenols and antioxidant capacity of Slovenian samples of barley / Vsebnost proteinov, beta-glukanov, skupnih fenolov in antioksidativna vrednost slovenskih vzorcev ječmena pp. 11-18

Igor Dakskobler PDF
Appendix 1 to paper in 57/1, pp. 5-61: Synoptic table of Alnus glutinosa dominating communities in Slovenia and N-Italy / Priloga 1 k članku v 57/1, str. 5-61: Sintezna tabela združb črne jelše (Alnetum glutinosae s. lat.) v Sloveniji in severni Italiji pp. 19-26

Igor Dakskobler PDF
Nomenclature correction of the name and rank of the association Chamaecytiso hirsuti-Quercetum petraeae Dakskobler 2014 nom. illeg. / Nomenklaturni popravek imena in ranga asociacije Chamaecytiso hirsuti-Quercetum petraeae Dakskobler 2014 nom. illeg. pp. 27-28