Folia biologica et geologica

Ex: Razprave razreda za naravoslovne vede / Dissertationes classis IV (Historia naturalis)

Slovenska akademija znanosti in umetnosti / Academia scientiarum et artium Slovenica


Folia biologica et geologica so znanstvena revija IV. razreda SAZU za naravoslovne vede. Objavljajo naravoslovne znanstvene razprave in pregledne članke, ki se nanašajo predvsem na raziskave v našem etničnem območju Slovenije, pa tudi raziskave na območju Evrope in širše, ki so pomembne, potrebne ali primerljive za naša preučevanja.

 

Folia biologica et geologica is a scientific periodical of the Classis IV: Natural history that publishes natural scientific proceedings and review articles referring mainly to researches in ethnic region of ours, and also in Europe and elsewhere being of importance, necessity and comparison to our researches.


Vol 58, No 1 (2017)


Table of Contents

Articles

Igor Dakskobler, Branko Zupan PDF
Two new scree plant communities in the Triglav Mountains (Julian Alps, Slovenia) / Dve novi rastlinski združbi melišč v Triglavskem pogorju (Julijske Alpe, Slovenija) pp. 5-30

Igor Dakskobler, Andrej Martinčič, Daniel Rojšek PDF
New localities of Adiantum capillus-veneris in the river basin of the Volarja/Volarnik (the Julian Alps) and a phytosociological analysis of its sites / Nova nahajališča vrste Adiantum capillus-veneris v porečju Volarje/Volarnika (Julijske Alpe) in ... pp. 31-45

Jožica Gričar PDF
Značilnosti zgradbe lesa sadik bora (Pinus sylvestris) in bukve (Fagus sylvatica) izpostavljenih trem različnim okoljskim razmeram / Characteristics of wood structure of pine (Pinus sylvestris) and beech (Fagus sylvatica) seedlings exposed to ... pp. 47-57

Vasja Mikuž, Aleš Šoster, Špela Ulaga PDF
Fosilni ribji zobje iz najdišč med Trbovljami in Laškim / Fossil fish teeth from sites between Trbovlje and Laško, Slovenia pp. 59-75

Tanja Mrak PDF
Razširjenost lišajev iz skupine Lobaria s. lat. v Sloveniji / Distribution of lichens from the Lobaria s. lat. group in Slovenia pp. 77-92

Rebeka Šiling, Mateja Germ PDF
Pomen makrofitov v jezerskem ekosistemu / The importance of macrophytes in lake ecosystem pp. 93-104

Jure Škaraban, Tjaša Matjašič, Franc Janžekovič, Gottfried Wilharm, Janja Trček PDF
Cultivable bacterial microbiota from choanae of free-living birds captured in Slovenia / Kultivabilna bakterijska mikrobiota iz sapišč prosto¬živečih ptic, ujetih v Sloveniji pp. 105-114

Tina Unuk, Tine Grebenc PDF
Silver fir (Abies alba Mill.) ectomycorrhiza across its areal – a review approach / Ektomikorizni simbionti bele jelke (Abies alba Mill.) na naravnem območju razširjenosti – pregled pp. 115-123