Folia biologica et geologica

Folia biologica et geologica so znanstvena revija IV. razreda SAZU za naravoslovne vede. Objavljajo naravoslovne znanstvene razprave in pregledne članke, ki se nanašajo predvsem na raziskave v našem etničnem območju Slovenije, pa tudi raziskave na območju Evrope in širše, ki so pomembne, potrebne ali primerljive za naša preučevanja.

Folia biologica et geologica is a scientific periodical of the Classis IV: Natural history that publishes natural scientific proceedings and review articles referring mainly to researches in ethnic region of ours, and also in Europe and elsewhere being of importance, necessity and comparison to our researches.


Ex: Razprave IV. razreda Slovenske akademije znanosti in umetnosti / Dissertationes classis IV (Historia naturalis)

Vol 58, No 2 (2017)


Table of Contents

Articles

Igor Dakskobler, Zvone Sadar, Andraž Čarni PDF
Phytosociological analysis of Quercus cerris woods in the sub-Mediterranean phytogeographical region of Slovenia / Fitocenološka analiza gozdov cera (Quercus cerris) v submediteranskem fitogeografskem območju Slovenije pp. 5-43

Mateja Germ, Zlata Luthar, Eva Tavčar Benković, Meiliang ZHOU, Aleksandra Golob, Nina Kacjan Maršić PDF
Fagopyrin and rutin concentration in seeds of common buckwheat plants treated with Se and I / Vsebnost fagopirina in rutina v semenih navadne ajde tretirane s selenom in jodom pp. 45-51

Miha Knehtl, Mateja Germ PDF
Vplivi obremenitev na združbe makrofitov in njihov pomen pri upravljanju z rečnimi ekosistemi / Impacts of stressors on macrophyte communities and their importance in river ecosystem management pp. 53-69

Uroš Marolt, Gregor Božič, Andreja Ferreira, Gorazd Mlinšek, Robert Brus PDF
Raziskava cemprina (Pinus cembra L.) na robnem vzhodnem območju Alp v Sloveniji / Research on the Swiss stone pine (Pinus cembra L.) on the easternmost edge of the Alps in Slovenia pp. 71-88

Mitja Zupančič, Jože Skumavec, Andrej Rozman, Igor Dakskobler PDF
New localities of Buglossoides purpurocaerulea (L.) I. M. Johnston in the Julian Alps (NW Slovenia) / Nova nahajališča vrste Buglossoides purpurocaerulea (L.) I. M. Johnston v Julijskih Alpah (severozahodna Slovenija) pp. 89-100

Blanka Vombergar, Vida Škrabanja, Zlata Luthar, Mateja Germ PDF
Izhodišča za raziskave učinkov flavonoidov, taninov in skupnih beljakovin v frakcijah zrn navadne ajde (Fagopyrum esculentum Moench) in tatarske ajde (Fagopyrum tataricum Gaertn.) / Starting points for the study of the effects of flavonoids, tannins ... pp. 101-145

Fejzo Bašić, Mirha Đikić, Drena Gadžo PDF
Appearance and spreading of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) in Bosnia and Herzegovina / Pojavljanje in širjenje ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) v Bosni in Hercegovini pp. 147-155

Aleksandra Golob PDF
Značilnosti makrofitov in njihova vloga v vodnih ekosistemih / Characteristics of macrophytes and their role in aquatic ecosystems pp. 157-164

Lea Lukšič, Mateja Germ PDF
Selen v vodnih in kopenskih rastlinah / Selenium in water and in terrestrial plants pp. 165-174

Mitja Zupančič PDF
Fitocenologija v Sloveniji skozi čas / Phytocenology in Slovenia over time pp. 175-181

Tina Unuk, Tine Grebenc PDF
Corrigendum / Popravek pp. 183-183