Letn. 7, Št. 1-2 (1986)

Vestnik Inštituta za marksistične študije ZRC SAZU

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

HEGEMONIJA IN RADIKALNA DEMOKRACIJA

. Uredništvo PDF
HEGEMONIJA IN RADIKALNA DEMOKRACIJA

Chantal Mouffe PDF
Liberalizem in radikalna demokracija

. Uredništvo PDF
Razprava (Slavoj Žižek, Rudi Rizman, Tomaž Mastnak, Aleš Erjavec, Jože Vo- grinc)

Ernesto Laclau PDF
Diskurzivne artikulacije in antagonizem

. Uredništvo PDF
Razprava (Slavoj Žižek, Tomaž Mastnak, Miloš Gregorič)

AKTUALNOST MARXOVIH OČRTOV

. Uredništvo PDF
AKTUALNOST MARXOVIH OČRTOV

Hans-Georg Backhaus PDF
Nekaj pripomb k razmerju med ekonomijo in filozofijo

Heinz Brakemeier PDF
Pojem »ekonomske družbene formacije« in pojem »države« pri Marxu

Božidar Debenjak PDF
»Le travail merchandise qui est d'une réalité effrayante...«

Tomaž Mastnak PDF
H kritiki Marxovega pojma »bürgerliche Gesellschaft« v Očrtih kritike politične ekonomije

Helmut Reichelt PDF
Dve inačici historičnega materializma

Rado Riha PDF
K problemu denarnega fetiša

Slavoj Žižek PDF
Fetišizem kot forma

Problemi Marksove teorije

Bogomir Kovač PDF
Marxova kritika politične ekonomije in periodizacija zgodovinskega razvoja

Hans-Georg Backhaus PDF
K vprašanju Marxovega »revolucioniranja« in »kritike« ekonomije: določitev njenega predmeta kot celote »norih oblik«

Zgodovina marksizma — Karl Korsch (1886—1986)

Karl Korsch PDF
Kvintesenca marksizma

Karl Korsch PDF
Osrednje točke materialističnega pojmovanja zgodovine

Marx/Engels, Temeljna izdaja (METI)

Karl Marx, Friedrich Engels, Georg Weerth PDF
Kritika ekonomskega protekcionizma in svobodne trgovine