Dinamika razvoja slovenske orgelske krajine do nastopa cecilijanstva

  • Katarina Trček Marušič Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Ključne besede: orglarstvo na Slovenskem, orglarske delavnice, zgodovina orgel

Povzetek

Na ozemlju današnje Slovenije se je od prvih zametkov oglarstva v 15. stoletju pa vse do druge polovice 19. stoletja število orgel iz desetletja v desetletje večalo. Če so bile orgle v začetku 18. stoletja še redke, so v drugi polovici 19. stoletja postale nepogrešljiv tvorec bogoslužja. Z naraščanjem števila na novo izdelanih orgel se je povečevala tudi zavest o pomenu orgelske glasbe pri bogoslužju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bizjak, Milko, in Edo Škulj. Orgle na Slovenskem. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1985.

Ciglenečki, Marjeta. »Oprema gradov na slovenskem Štajerskem od srede 17. do srede 20. stoletja«. Doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, 1997.

Cvetko, Dragotin. Zgodovina glasbene umetnosti na Slovenskem. 3 zv. Ljubljana: DZS, 1958–1960.

Eberstaller, Oskar. Orgeln und Orgelbauer in Österreich. Wiener musikwissenschaftliche Beiträge, 1. Graz, Köln: H. Böhlaus Nachf., 1955.

Fabjančič, Vladislav. Knjiga ljubljanskih hiš in njenih stanovalcev. Zv. 7, Krakovo. Zgodovinski arhiv Ljubljana (tipkopis iz let 1940−1943).

Heinz, Otmar. Frühbarocke Orgeln in der Steiermark: zur Genese eines süddeutsch-österreichischen Instrumententyps des 17. Jahrhunderts. Dunaj: Lit Verlag, 2012.

Höfler, Janez. »Glasbena kapela ljubljanske stolnice v drugi polovici 17. stoletja«. Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino 17, št. 3 (1969): 141–147.

Höfler, Janez. »Glasbeniki koprske stolnice v 17. in 18. stoletju«. Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino 16, št. 3 (1968): 140–144.

Höfler, Janez. Tokovi glasbene kulture na Slovenskem od začetkov do 19.stoletja. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1970.

Kebe, Janez. Loška dolina z Babnim Poljem. Zgodovina župnij Stari trg pri Ložu in Babno Polje. Ljubljana: Družina, 1996.

Klemm, Miroslav, in Zdenko Kušćer. Pozitiv Rudolfa Rapoldta u gradskom muzeju Varaždin 1668–2007. Varaždin: Gradski muzej Varaždin i Atelier Heferer, 2007.

Koter, Darja. Glasbilarstvo na Slovenskem. Maribor: Obzorja, 2001.

Koter, Darja. »Izdelovanje glasbil«. V: Zgodovina glasbe na Slovenskem, zv. 1, Glasba na Slovenskem do konca 16. stoletja, uredil Jurij Snoj, 443–459. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2012.

Kokole, Metoda. Isaac Posch: “diditus Eois Hesperiisque plagis – Praised in the Lands of Dawn and Sunset”. Frankfurt na Majni: Peter Lang, 2009.

»Kronika samostana Marenberg 1686–1712«. Nadškofijski arhiv Maribor.

Mašek, Kamilo. »O cerkvenem petji in orglanji po deželi«. Kmetijske in rokodelske novice 15 (1857): 170–171, 182–183, 190–191, 198, 207, 214, 274.

Mlinarič, Jože. Kostanjeviška opatija 1234‒1786. Kostanjevica na Krki: Galerija Božidar Jakac, 1987.

Mlinarič, Jože. Marenberški dominikanski samostan 1251–1782. Celje: Mohorjeva družba, 1997.

Mlinarič, Jože. Stiška opatija 1136–1784. Novo mesto: Dolenjska založba, 1995.

Nagode, Aleš. »Starejše slovensko cecilijanstvo in Gregor Rihar«. Muzikološki zbornik 34 (1998): 89–99.

Nagode, Aleš. »Začetki slovenskega cecilijanstva v luči korespondence med Antonom Foersterjem in Franzom Xaverjem Wittom«. Muzikološki zbornik 43, št. 2 (2007): 83–90.

Owen, Barbara, in Peter Williams. »Organ«. Grove Music Online. Obiskano 20. oktobra 2016.

Pucelj, Pavel. Idiographia sive Rerum memorabilium Monasterii Sitticensis Descriptio. Arhiv republike Slovenije (rokopis iz leta 1719).

Radole, Giuseppe. Lʼarte organaria in Istria. Bologna: Casa editrice Patron, 1969.

Rijavec, Andrej. Glasbeno delo na Slovenskem v obdobju protestantizma. Ljubljana: Slovenska matica, 1967.

Santonino, Paolo. Popotni dnevniki. Prevedel Primož Simoniti. Celovec: Mohorjeva založba, 1991.

Slana, Lidija. »Lastniki Rajhenburga med 16. in 19. stoletjem (1570–1881)«. Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino 61, št. 3 (2013): 519–540.

Slekovec, Matej. »Turki na Slovenskem Štajerskem. Spominki iz domače zgodovine«. V: Slovenske večernice za pouk in kratek čas, 3–54. Celovec: Družba sv. Mohorja, 1894.

Snoj, Jurij. »Pisna pričevanja o glasbi v ustnem izročilu«. V: Zgodovina glasbe na Slovenskem, zv. 1, Glasba na Slovenskem do konca 16. stoletja, uredil Jurij Snoj, 297–317. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2012.

Švarc, France. »Iz Goričkega na Štajerskem«. Kmetijske in rokodelske novice 19, 2. januar 1861.

Škulj, Edo. Baročne orglarske delavnice. Škocjan pri Turjaku: Župnija, 2012.

Škulj, Edo. Beneške orglarske delavnice. Ob 200-letnici smrti Gaetana Callida. Škocjan pri Turjaku: Župnija, 2013.

Škulj, Edo. »Orgle v dekaniji Škofja Loka.« 2. del. Loški razgledi 46 (1999): 285–336.

Škulj, Edo. Orgle v Ljubljani. Ob 850. obletnici prve omembe Ljubljane v pisnih virih. Celje: Mohorjeva družba, 1994.

Škulj, Edo. Orgle v ljubljanski stolnici. Ljubljana: Znanstveno raziskovalni center SAZU, Muzikološki inštitut, 1989.

Šilc, Jurij. »Župnije in njihov krajevni obseg v ljubljanski škofiji sredi 19. stoletja«. Arhivi 29, št. 2 (2006): 305–336.

Trček, Katarina. »Orgle in orgelska glasba v slovenski kulturni zgodovini do nastopa cecilijanstva«. Doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, 2015.

Trček Marušič, Katarina. »The Tradition of Göblʼs Organ Workshop«. V: Glasbene migracije u rano moderno doba: ljudi, tržišta, obrasci i stilovi, ur. Vjera Katalinić, 191–204. Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 2016.

Trubar, Primož. Eni psalmi. Tübingen, 1567. Faksimile: Primož Trubar. Eni psalmi. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1967.

Voje, Ignacij. Slovenci pod pritiskom turškega nasilja. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1996.

Weigl, Igor. »Prenova gradu Podčetrtek v letih 1715–1723«. Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino 47, št. 1–2 (1999): 31–42.

»Werner, Friedrich«. Österreichisches Musiklexikon. Obiskano 5. aprila 2014.

Williams, Peter. »Portative«. Grove Music Online. Obiskano 20. oktobra 2016.

Williams, Peter. »Regals«. Grove Music Online. Obiskano 20. oktobra 2016.

Williams, Peter, in Nicholas Thistlethwaite. »Positive«. Grove Music Online. Obiskano 20. oktobra 2016.

Zadnikar, Marijan. Samostan Stična in njegove znamenitosti. Ljubljana: Družina, 1990.

Objavljeno
2017-03-15
Kako citirati
Trček MarušičK. (2017). Dinamika razvoja slovenske orgelske krajine do nastopa cecilijanstva. De Musica Disserenda, 12(2), 77-101. https://doi.org/10.3986/dmd12.2.05
Rubrike
PRISPEVKI