Glasba, identiteta in češka narodna mitologija v 19. stoletju

  • Tomáš Slavický Češka akademija znanosti
Ključne besede: češka nacionalna glasba, češki zgodovinski mit, panslavizem, avstroslavizem

Povzetek

Češki narodni preporod v 19. stoletju je bil večplasten. Razvoj moderne narodne identitete je izhajal iz dveh kulturnih tradicij, katoliške in protestantske, ki sta vplivali na idejo avstro-slavizma in panslavizma. Usmeritve teh gibanj so zaznamovale popularno in umetno glasbo Čehov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Čechy a Evropa v kultuře 19. století, a cura di Petr Čornej e Roman Prahl. Praha: Národní galerie, 1993.

Čelakovský, František Ladislav. Mudrosloví národa slovanského v příslovích. Praha: České museum, 1852.

________________ Slovanské národní písně. Praha: Vetterlová, 1822, 1825, 1827.

Český lev a rakouský orel v 19. století, a cura di Zdeněk Hojda e Roman Prahl. Praha: KLP, 1996.

Čistý plamen lásky. Výbor z písní pobělohorských exulantů ze Slezska, a cura di Jan Malura e Pavel Kosek. Brno: Host, 2004.

Denis, Ernest. Fin de l’indépendance bohême. Paris: Colin, 1890.

Erben, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Praha: Pospíšil, 1864.

________________ Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních. Praha: Kober, 1865.

Eschatologie und Hussitismus. Internationales Kolloquium, Prag 1.– 4. September 1993, a cura di Alexander Patschovsky e František Šmahel. Praha: Historický ústav, 1996.

Helan, Pavel. Duce a kacíř. Literární mládí Benita Mussoliniho a jeho kniha Jan Hus, muž pravdy. Praha: Marek, 2006.

________________ “Mussolini Looks at Jan Hus and the Bohemian Reformation”. In Bohemian Reformation and Religious Practice, Vol. 4, 309–316. Praha: AVČR, 2002. (Disponibile online: http://www.brrp.org/proceedings/brrp4/helan.pdf).

Herder, Johan Gottfried. Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. Riga: Hartknoch, 1784–91.

Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století, a cura di Martin Hrdina e Kateřina Piorecká. Praha: Academia, 2014.

Historické vědomí v českém umění 19. století, a cura di Tomáš Vlček. Praha: ÚTDU ČSAV, 1981.

Hlaváček, Petr. “Die Franziskaner-Observanten zwischen böhmischer und europäischer Reformation: ein Beitrag zur Religionsgeschichte Ostmitteleuropas.”, 295–326. In Kirchliche Reformimpulse des 14./15. Jahrhunderts in Ostmitteleuropa. Köln: Böhlau, 2006.

Kabelková, Markéta. “Musik im böhmischen Klöstern im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert, gesehen mit den Augen der Zeitgenossen.” In Musik der geistlichen Orden in Mitteleuropa zwischen Tridentinum und Josephinismus, a cura di Ladislav Kačic, 189–210. Bratislava: Slavistický kabinet SAV, 1997.

Kalhous, David. České země za prvních Přemyslovců v 10.– 12. století, I. Čeleď sv. Václava. Praha: Libri, 2011.

Königinhofer Handschrift. Sammlung altböhmischer lyrisch-epischer Gesänge, nebst andern alt-böhmischen Gedichten, a cura di Wenceslaw Hanka e Wenceslaw Aloys Swoboda. Prag: Calve, 1829.

Kořalka, Jiří. Češi v habsburské říši a v Evropě 1815–1914: Sociálněhistorické souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích, 1815–1914. Praha: Argo, 1996.

Maňas, Vladimír. Hudební aktivity náboženských korporací na Moravě v raném novověku. PhD.diss. Masarykova univerzita, Brno 2008. (Disponibile online: http://is.muni.cz/th/13678/ff_d/).

Mareš, Franišek V. “Hospodie pomiluj ny”. In Cyrilometodějská tradice a slavistika, a cura di František V. Mareš. Praha: Torst, 2000.

Masaryk, Tomáš G. Česká otázka. Snahy a tužby národního obrození. Praha: Čas, 1895.

Mussolini, Benito. Giovanni Huss, il veridico. Roma: Podrecca-Galantara, 1913.

Naše Itálie. Stará i mladá Itálie v české kultuře 19. století, a cura di Zdeněk Hojda, Marta

Ottlová e Roman Prahl. Praha: Academia 2012.

Orel, Dobroslav. Hudební památky svatováclavské. Svatováclavský sborník II/2. Praha: Státní tiskárna, 1937.

“Ossián (J. Macphersona)”, a cura di František Palacký. Prvotiny pěkných umění neb Vídeňské učené noviny 1817, no. 27 (13. 4.), no 28 (17. 4.), no 29 (20. 4.).

Ottlová, Marta, Pospíšil, Milan. “Smetanas Libuše. Der tschechische Historismus und die Oper des 19. Jahrhunderts.” In Festschrift Heinz Becker zum 60. Geburtstag, a cura di Jürgen Schläder e Reinhold Quandt, 237–248. Laaber Verlag, 1982.

________________ Bedřich Smetana a jeho doba. Praha: Lidové Noviny, 1997.

Palacký, František. Geschichte von Böhmen. Prag: Tempsky, 1836–67.

________________ Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě. Praha: Calve, 1848–76.

Pekař, Josef. Smysl českých dějin. O nový názor na české dějiny. Praha: Historický klub, 1929.

Povědomí tradice v novodobé české kultuře. Doba Bedřicha Smetany, a cura di Milena Freimanová. Praha: Národní galerie, 1988.

Sabina, Karel. “Něco o hudebnictví Slovanů”. Dalibor VI (1863): 129–131.

Sacrum et profanum, a cura di Marta Ottlová e Milan Pospíšil. Praha: KLP, 1998.

Schönbaum, Camillo. “Die Weisen des Gesangbuchs der Böhmischen Brüder von 1531”. In Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie 3 (1957): 44–61.

Slavický, Tomáš. “Kotázce vlivu jezuitů na lidový duchovní zpěv v českých zemích”. In Bohemia Jesuitica 1556–2006, a cura di Petronilla Cemus. Praha: Karolinum, 2010: 1097–1119.

Slavme slavně slávu Slávóv slavných. Slovanství a česká kultura 19. století, a cura di Zdeněk Hojda, Marta Ottlová e Roman Prahl. Praha: KLP, 2006.

Střítecký, Jaroslav. “Problém české identity”. In Čechy a Evropa v kultuře 19. století, a cura di Petr Čornej e Roman Prahl. Praha: Národní galerie, 1993: 9–14.

Tomášek, Václav Jan. Starožitné písně královodvorského rukopisu s přeložením německým profesora Václava Aloise Svobody, Op. 82. Praha: Rudl, 1823.

Třeštík, Dušan. Kosmova kronika. Studie k počátkům českého dějepisectví a politického myšlení. Praha: Academia, 1968.

Urban, Otto. Česká společnost 1848–1918. Praha: Svoboda, 1982.

Velek, Viktor. Musikalische Wenzelstradition (bis 1848) im Kontext der böhmischen historischen Traditionen. PhD.diss. Masarykova univerzita, Brno 2010; disponibile online: http://is.muni.cz/th/53280/ff_d/.

Velek,Viktor. “Svatováclavská tradice včera a dnes očima hudební vědy”. In Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010: 137–144.

______________“Svatováclavská tradice za první světové války”. In Svatý Václav. Na památku 1100. výročí narození knížete Václava Svatého. Praha: TOGGA, 2010, 413–428.

Objavljeno
2016-10-13
Kako citirati
SlavickýT. (2016). Glasba, identiteta in češka narodna mitologija v 19. stoletju. De Musica Disserenda, 12(1), 45-56. https://doi.org/10.3986/dmd12.1.03
Rubrike
PRISPEVKI