Author Details

Knez, Martin, Karst Research Institute SRC SASA, Titov trg 2, Si-6230 Postojna, Slovenia