Palygorskite in caves and karsts: a review

Pavel Bosák, Nadja Zupan Hajna

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v47i2-3.5186

Abstract

Palygorskite is fibrous mineral representing the transitional phase between chain silicates and layer silicates with modulated phyllosilicate structure. Although often found in carbonate environments, it forms quite uncommon constituent of cave fills. Palygorskite occurs in cave fills in two forms: (1) allogenic palygorskite which in arid and semiarid conditions can represents substantial constituent of cave fills, often associated with smectite, gypsum, calcite and halite; it is airborne or transported by surface run-off to caves from desert soils and paleosoils, calcretes, dolocretes and related deposits in cave surroundings. (2) Authigenic palygorskite occurs as in situ precipitate in cave fills from percolating water solutions and/or transformation of smectite and kaolinite in dry evaporative conditions and suitable geochemical composition of solutions. In carbonate host-rocks palygorskite fills fissures and faults and often it is found in cave walls. It occurs commonly as part of the “mountain leather” as a result of hydrothermal and/or weathering processes or represents a product of in situ chemical precipitation from percolating meteoric solutions with suitable pH a redox conditions and chemical composition.
Key words: palygorskite, caves, karst.

Paligorskit v jamah in krasu: pregled
Paligorskit je vlaknat mineral, ki je prehodna fazo med inosilikati in listastimi silikati z modulirano strukturo filosilikata. Čeprav je pogost v karbonatnih okoljih, je precej neobičajna sestavina jamskih sedimentov. Paligorskit se v jamah pojavlja v dveh oblikah: (1) kot alogeni paligorskit, ki je v sušnih in polsuhih razmerah lahko znaten sestavni del jamskih sedimentov, pogosto povezanih z montmorillonitom, sadro, kalcitom in halitom; v teh primerih gre za eolski nanos ali pa za transport v jame s površinskim transportom iz puščavskih tal in paleotal, kalkret, dolokret in podobnih sedimentov; (2) kot avtogeni paligorskit se pojavlja v jamah kot »in situ« oborina iz prenikajočih raztopin in/ali z obarjanjem med transformacijo montmorillonita in kaolinita v jamskih sedimentih v suhih razmerah izhlapevanja in primerno geokemično sestavo raztopin. V karbonatnih kamninah paligorskit zapolnjujejo razpoke in prelome in ga pogosto najdemo na jamskih stenah. Običajno se pojavlja kot del “gorskega usnja”, ki je posledica hidrotermalnih in/ali procesov preperevanja. Lahko pa nastane tudi zaradi in situ kemičnega obarjanja iz prenikajočih meteornih raztopin z ustreznim pH, redoks potencialom in kemično sestavo.
Ključne besede: paligorskit, jame, kras.

Keywords

palygorskite; caves; karst

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v47i2-3.5186

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Acta Carsologica

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.