Vidrih, R. (2022) „Postavke Cankarjevega »razvoja stila« v razmerju do Dvořákove »zgodovine duha«“, Acta historiae artis Slovenica. Ljubljana, Slovenija, 27(2). doi: 10.3986/ahas.27.2.06.