(1)
Petrulis, V. Kaunas – Baltsko Vrtno Mesto?. +386 1 425 78 00 2021, 26.